Onderzoek en innovatie

Wij vinden het belangrijk om als hogeschool bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat realiseren we via de lectoraten en door het doen van onderzoek door docenten, studenten en onze partners in het basisonderwijs.

Het Marnix Innovatiecentrum

Het MIC is een ‘centre of expertise voor leren en onderwijzen in de 21e eeuw’. Het MIC gaat ervan uit dat het doen van onderzoek geen doel op zich is, maar altijd middel is om tot innovatie en duurzaam kwalitatief goed onderwijs te komen. De grove kaders van onderzoek zijn de volgende:

  • Het onderwerp van onderzoek heeft betrekking op het leren en onderwijzen in de 21e eeuw;
  • Er wordt gewerkt in de ‘gouden’ driehoek beroepspraktijk – opleidingspraktijk – kenniscentrum/onderzoek;
  • De onderzoeksvraag is altijd aansluitend bij vragen en thema’s uit de praktijk (beroeps- of opleidingspraktijk);
  • De beoogde opbrengst van het onderzoek moet bijdragen aan innovatie van de onderwijspraktijk;

Bekijk alle onderzoeken

Ander onderzoek

WOU is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. WOU heeft als doel het versterken van een onderzoekscultuur op basischolen in de stad, door nauw samen te werken met kennisinstellingen. Het werkprincipe van WOU is dat een leerkracht, werkzaam op een basisschool, in een ‘WOU-team’ werkt aan een onderwijsvraagstuk, dat speelt op de eigen basisschool. In het WOU-team zitten enkele collega’s van school, soms studenten, en een onderzoeker van een partner-kennisinstelling. Uitgangspunt van WOU is dat de vraag van de school leidend is voor de focus van het onderzoek. Sinds januari 2020 is er ook de WOU-GO: de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen. Dat project hoort bij WOU en is een op gelijke onderwijskansen gefocuste uitbreiding.

Lees meer over Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Werkplaats Onderwijsonderzoek Samen de Regie!

Wat is ‘WOO Samen de Regie!’? WOO is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek. Er bestaan inmiddels in Nederland verschillende werkplaatsen onderwijsonderzoek. Kenmerkend voor het werken in onderwijswerkplaatsen is dat leraren van basisscholen, pabostudenten en onderzoekers van de hogeschool en Universiteit samen werken aan een onderwijsvraagstuk dat speelt op de eigen basisschool. Wat aan deze werkplaats (WOO Samen de Regie!) bijzonder is, is dat het zich richt op het thema gepersonaliseerd leren. We doen onderzoek naar vragen met betrekking tot de inzet van ICT in relatie tot zelfregulatie door leerlingen en het vormgeven van een coachende rol bij de leraar. Dit gebeurt op een manier die bij de school past, zoveel mogelijk aansluitend bij wat leerkrachten al doen in hun dagelijks werk.

Lees meer over Werkplaats Onderwijsonderzoek Samen de Regie!

De Marnix Academie kent verschillende promovendi. Mirjam Stroetinga doet onderzoek naar de samenwerking van leraren in het basisonderwijs met ouders aan opvoeding. Het onderzoek van Anke Creutzberg richt zich op responsief leerkrachtgedrag als reactie op storend leerlinggedrag.

In het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) verbinden we de onderzoeken die worden gedaan in POO netwerken Onderzoek en Innovatie. De onderzoeken vinden op een school plaats en gaan uit van een vraag van de school. Aan ieder onderzoek nemen (minimaal) deel: een leerkracht van de school, een docent van de Marnix Academie en studenten. Op de website van POO lees je meer over de netwerken.

De onderzoeksgroep Onderwijs & Leertechnologie richt zich binnen het thema een beredeneerde en betekenisvolle inzet van leertechnologie op het duurzaam integreren van technologische ontwikkelingen. Vanuit het perspectief van de betekenis van nieuwe leertechnologie voor het realiseren van krachtig en betekenisvol leren en onderwijzen.  

Het benutten van technologische ontwikkelingen in het primair onderwijs is een gezamenlijke uitdaging voor lerarenopleidingen en scholen voor primair onderwijs, en op dit terrein is nog veel onderzoek nodig. Het creëren van samenhang tussen een visie op leren, onderwijzen en het kritisch beschouwen en integreren van bepaalde vormen van digitale technologie verdient aandacht. De onderzoeksgroep wil bijdragen aan het vergroten van inzicht in hoe lerenden, leerprocessen, leeromgevingen en de interactie hiertussen veranderen in een gedigitaliseerde wereld.  

Benieuwd naar de projecten of heb je vragen? Neem dan contact op met het Marnix Innovatiecentrum: mic@hsmarnix.nl