Lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren

Onderzoeksthema

Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van samen opleiden door het leren van alle onderwijsprofessionals centraal te stellen. We richten ons op het verbinden van het leren in de context van de opleiding en de school door:

  1. het bouwen aan een samenhangend curriculum met studenten, schoolopleiders en opleidingsdocenten.
  2. het stimuleren van ontmoeting, dialoog en samen professionaliseren ten dienste van het leren van de onderwijsprofessionals.
  3. het nagaan van de bevindingen van de lerende leerkracht op zijn proactieve rol als medeontwerper van het leren in twee contexten.

Samenwerking 

Het lectoraat SO&P levert het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) onderbouwde bouwstenen voor goed samen opleiden en professionaliseren. POO is de samenwerking tussen de Marnix Academie, 34 besturen en 350 scholen met als doel het samen opleiden van leerkrachten basisonderwijs, het samen werken aan onderwijsontwikkeling en een toenemende gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het begeleiden van startende leerkrachten en doorgaande professionalisering.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen het lectoraat SO&P en een aantal innovatieve onderwijs- en professionaliseringsprojecten vanuit de Kwaliteitsafspraken van de Marnix Academie waaronder (1) het project Leerrijke Verbindingen rondom het versterken van de verbinding tussen het leren op de opleiding en het leren op de werkplek via professionalisering onder de naam VONC (Verbinden, Opleiden, Netwerken en Creëren), (2) het project Onderzoekend vermogen waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een leerlijn voor de bachelor en aan docentprofessionalisering, en (3) het project Samen Op Expeditie waarin de inbedding van de Lesson Study methodiek in het vernieuwde voltijd curriculum centraal staat en als ‘boundary object’ wordt ingezet tussen opleiding en praktijk.

Het lectoraat werkt verder samen met Utrecht Leert en collega-lectoren van de Hogeschool Utrecht.

Onderwijs

Met al haar activiteiten is het lectoraat SO&P gericht op professionalisering van opleiders en  verbetering van de kwaliteit van het opleidingsonderwijs. We professionaliseren instituutsopleiders en schoolopleiders o.a. via de hiervoor genoemde VONC-bijeenkomsten waar ruimte is voor ontmoeting, uitwisseling en nieuwe experimenten in het creëren van leerrijke verbindingen tussen opleiding en praktijk. Daarnaast professionaliseren we school- en instituutsopleiders in ontwerpnetwerken rondom het samenhangend curriculum. Ook zal het lectoraat een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe minoren als onderdeel van het vernieuwde voltijd curriculum.

Impact

Het Lectoraat SO&P levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het partnerschap POO en aan landelijke inzichten rondom samen opleiden en professionaliseren. Met als doel bouwstenen te leveren voor doorontwikkeling is gezocht naar verbinding met projecten en activiteiten binnen en buiten de Marnix; in het bijzonder is daaruit een intensieve samenwerking ontstaan met diverse projecten vanuit de Kwaliteitsafspraken. Het eerste jaar van het lectoraat bestond uit een intensieve kennismaking met het partnerschap POO om zicht te krijgen op de kwaliteiten en uitdagingen voor de nabije toekomst. Ter afronding van het eerste lectoraatsjaar is de lectorale rede uitgesproken. De komende jaren worden lopende projecten verder uitgevoerd en geïntensiveerd en waar mogelijk worden nieuwe projecten gestart.

Lectoraatsgroep

Het lectoraat SO&P bestaat uit zeven leden: de lector, de associate-lector, een senior onderzoeker, twee onderzoekers en twee onderzoekende schoolopleiders.

Daarnaast wil het lectoraat SO&P ruimte bieden aan collega’s van scholen en de pabo om via onderzoekend innoveren een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het partnerschap POO. De samenstelling van de groep is afhankelijk van vragen die leven bij de collega’s, projecten die zich voordoen en mogelijkheden van collega’s. De diverse expertise die zij meebrengen zal voor het lectoraat SO&P een waardevolle aanvulling zijn.

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat Samen Opleiden en Professionaliseren? Neem dan contact op met Miranda Timmermans: m.timmermans@hsmarnix.nl