Over Marnix Academie

De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool op het gebied van onderwijs, een opleidings- en kennisinstituut voor onderwijsprofessionals. Deze professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het MBO.

Aan de Marnix Academie studeren ruim 1.800 studenten voor leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast bieden we een associate degree, verschillende masteropleidingen en vele post-hbo-opleidingen aan. We leveren een bijdrage aan kennisontwikkeling door samen met het werkveld onderzoek te doen op relevante thema’s. 

Marnix Academie staat voor duurzame ontwikkeling, diversiteit en inclusie. We bieden minoren op dit gebied en zijn lid van het UNESCO Worldwide Education Network. 

Hier werken we iedere dag aan met zo’n 200 betrokken medewerkers in nauwe samenwerking met onze partnerscholen en andere onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Ook internationaal.

Kwaliteit en sfeer zijn twee onmiskenbare pijlers van de Marnix Academie. Dat blijkt niet alleen uit de enthousiaste reacties van onze studenten, maar ook uit de ranglijst van Nederlandse pabo’s. In de regio Midden en Oost Nederland staat de Marnix Academie op de derde plek, na Iselinge Hogeschool in Doetinchem en Hogeschool Saxion in Deventer (Bron: Keuzegids 2021). Van onze oud-studenten zou 86% opnieuw voor de Marnix Academie kiezen. (Bron: HBO-monitor 2020)

Meer weten over onze pabo? Lees verder

Het gebouw

Het gebouw van de Marnix Academie is centraal gelegen in een rustige wijk van Utrecht en is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De Marnix Academie beschikt over veel verschillende soorten ruimtes en faciliteiten waar studenten en medewerkers gebruik van kunnen maken.

Apparatuur

Bij het Servicepunt kun je allerlei audiovisuele apparatuur lenen die je nodig hebt voor je studie, zoals camera’s, laptops, voicerecorders, etc. Met de faciliteitenkaart, die je als student krijgt, kun je op diverse plekken in het gebouw printen, kopiëren of scannen.

Rookvrij

Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft onze hogeschool sinds 1 januari 2019 een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het schoolterrein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers, bezoekers en passanten.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
De Marnix Academie heeft een gezonde levensstijl hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om studenten een gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden. Daarnaast komt er een wet die ons voorschrijft het schoolterrein rookvrij te maken.

Toegankelijkheid

De Marnix Academie is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Bestaansrecht

Onderwijs voor de samenleving van nu en morgen

Missie

We zijn als hogeschool een open leergemeenschap voor en door bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals met moed. Zo bouwen we samen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Beleid

Het beleid van de Marnix Academie staat beschreven in de strategische koers 2022-2028. De koers heeft als titel 'Onderwijs voor de samenleving van nu en morgen'.

Bekijk ook het addendum Kwaliteitsafspraken 2019-2024.

In de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen is door de Vereniging Hogescholen vastgelegd hoe toezicht en bestuur geregeld horen te zijn. De Marnix Academie onderschrijft de branchecode. Wil je meer weten over het bestuur en de organisatie? Bekijk dan de pagina Organisatie en Bestuur.

Het kwaliteitsbeleid van de Marnix Academie beschrijft de visie en uitgangspunten van het instellingsbrede kwaliteitsbeleid en heeft betrekking op het borgen van de kwaliteit van alle opleidingen en activiteiten van de Marnix Academie. Het Kwaliteitsbeleid Marnix Academie sluit aan op de missie, visie en beleidsthema’s zoals geformuleerd zijn in het Strategisch plan 2018-2021 Met lef werken aan toekomstgericht onderwijs van de Marnix Academie.   

Het kwaliteitszorgsysteem van de opleidingen bestaat uit procedures en instrumenten waarmee de Marnix Academie de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en bijstuurt. Het onderwijs op de Marnix Academie wordt periodiek geëvalueerd onder studenten, medewerkers, alumni en het afnemende werkveld, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. De uitkomsten van deze evaluaties vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan de streefdoelen. 

Elke opleiding in het hoger onderwijs moet geaccrediteerd zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).  

Klik op onderstaande opleidingen voor het rapport en het accreditatiebesluit van de NVAO. 

Bacheloropleiding Leraar basisonderwijs 
Master Leren en Innoveren  
Master Passend Meesterschap 
Master Educational Leadership 
Master Onderwijs & Technologie
Ad Pedagogisch Professional
Master Vitaliteit & Professionaliteit

De Marnix Academie is in het voorjaar van 2019 als zeer goed beoordeeld door het NVAO-panel over het Plan Kwaliteitsafspraken. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die hogescholen en universiteiten besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Studenten zeer betrokken
Het panel van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) gaf aan zeer plezierige gesprekken te hebben gevoerd met management, studenten, MR en de Raad van Toezicht. Over de rol en betrokkenheid van de studenten zei het panel dat onze studenten uitstralen dat ze trots zijn op de school, dat ze in de gesprekken deskundige afgewogen antwoorden geven, goed naar zichzelf en de school kijken, een open houding hebben en een enorme taakvolwassenheid tonen. Daar kunnen de studenten trots op zijn!

Kwaliteitsafspraken

De keuze van de overheid om de basisbeurs om te zetten in een studievoorschot leidt tot een kostenbesparing: de zogeheten studievoorschotmiddelen. Deze middelen dienen hogescholen en universiteiten in te zetten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit geldt ook voor de Marnix Academie. Daartoe is – in nauwe samenwerking met studenten en docenten – een plan Kwaliteitsafspraken opgesteld.

Goedkeuring OCW

Het advies van het NVAO-panel is inmiddels overgenomen door de minister van OCW en daarmee ook de bekostiging.

Lees hier het volledige Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024.

Lees hier de besluiten van de NVAO.

Meer informatie

Heeft u vragen over de projecten van de Kwaliteitsafspraken van de Marnix Academie? Stuur dan een e-mail naar Marjolijn Peltenburg (m.peltenburg@hsmarnix.nl)  

De Marnix Academie is sinds 2017 lid van het UNESCO-scholennetwerk. Wij zijn een van de vijf UNESCO-scholen binnen het hbo in Nederland.

De Marnix Academie zet zich al jaren in om op hoog niveau duurzaam en verantwoord bezig te zijn. In het onderwijs en de bedrijfsvoering zijn ‘groen’ en duurzaamheid vanzelfsprekende onderdelen. 
Onze blik is echter steeds meer verruimd van duurzame ontwikkeling naar wereldburgerschap. Daarom is aansluiting gezocht bij het scholennetwerk van UNESCO. Het netwerk is onderdeel van de Verenigde Naties dat als taak heeft wereldvrede te bevorderen door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

In Nederland zijn 45 scholen lid van het netwerk, waaraan wereldwijd meer dan 10.000 scholen deelnemen. Naast de Marnix Academie mogen vier andere hogeschool(onderdelen) zich UNESCO-school noemen.

Doelstellingen
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. UNESCO-thema’s, zoals wereldburgerschap, duurzaamheid, mensenrechten en interculturele communicatie komen structureel en schoolbreed aan de orde. De Marnix Academie zal daar de komende jaren nog meer vorm en inhoud aangeven.

In de Nederlandse samenleving is diversiteit een gegeven, maar inclusie is nog niet altijd vanzelfsprekend. De Marnix Academie vindt inclusie belangrijk en wil bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen. Dat betekent dat iedereen, ongeacht cultuur, religie, gender, handicap, seksuele geaardheid of sociaal economische achtergrond, op zijn plek is op de Marnix Academie. Het betekent ook dat ernaar gestreefd wordt alle (toekomstige) onderwijsprofessionals diversiteitsensitief op te leiden.

Kerngroep Inclusie

De Kerngroep Inclusie is in 2020 in het leven geroepen om concreet vorm te geven aan inclusie. De kerngroep is aanspreekpunt voor vragen over inclusie, bevordert in alle geledingen van de organisatie de dialoog over inclusie, en onderzoekt en adviseert hoe inclusie versterkt kan worden.

Om vanuit diverse invalshoeken hierover te kunnen nadenken, bestaat de kerngroep uit opleidingsdocenten, mensen van Communicatie, Personeel & Organisatie, het Marnix Onderwijscentrum, het Partnerschap en een lector Diversiteitsvraagstukken van buiten de organisatie, in een adviserende rol. 

Stilteruimte

De Kerngroep Inclusie heeft zich hard gemaakt voor een Stilteruimte op de Marnix Academie. Deze Stilteruimte is bedoeld als een plek voor rust, meditatie en gebed. In je hectische bestaan, op je drukke werkdag, kun je behoefte hebben aan een moment van stilte. Even tot jezelf komen. In gebed gaan. Een kaarsje branden. Een yoga-oefening doen. Iets lezen. Iets schrijven. Of gewoon heel even je ogen dicht doen. De Stilteruimte is toegankelijk voor iedereen op de Marnix Academie, zowel studenten als docenten.

De Marnix Academie is een hogeschool met aandacht voor wereldburgerschap. Het gaat daarbij om het respect hebben voor en verantwoordelijkheid willen nemen voor De Ander en Het Andere, in verleden, heden en toekomst, dichtbij en ver weg. Duurzame ontwikkeling maakt daar onderdeel van uit. Uiteindelijk gaat het om: Learning to live together.

Identiteit

De aandacht voor wereldburgerschap vloeit voort uit de identiteit van de Marnix Academie. We willen studenten opleiden die oog hebben voor de wereld om hen heen. De Marnix Academie heeft daarom gekozen voor een extra competentie. Naast de zeven ‘gewone’ competenties is er een achtste competentie geformuleerd, gericht op inspiratie en normatief handelen. In de omschrijving van die competentie staat onder andere: 'Als leraar draag je bij aan de vorming van de leerlingen. Je maakt die vormende rol waar vanuit een verantwoord en aan wetenschappelijke bronnen gerelateerd normatief kader, waarin jouw opvattingen over recht en rechtvaardigheid, ruimte geven, bemoedigen en ondersteunen in de omgang met de ander een plaats hebben gekregen.' Daarmee heeft wereldburgerschap een stevige plaats gekregen.

Meer over de visie van de Marnix Academie lees je in het boekje Bekwaam, betrokken en bevlogen, nieuwe beelden van een beroep in beweging in de 21e eeuw. Hierin is ook het competentieprofiel opgenomen.

Belangrijke thema’s

De Marnix Academie kiest ervoor om wereldburgerschap te integreren in het curriculum en in de bedrijfsvoering. Er is geen apart programma, maar het thema is opgenomen in de bestaande studieonderdelen en bedrijfsvoering. Het draait daarbij steeds om acht thema’s, namelijk:
•    Identiteit
•    Diversiteit
•    Mensenrechten
•    Duurzame ontwikkeling
•    Globalisering
•    Verdeling
•    Vrede en conflict
•    Mondiale betrokkenheid

21e eeuw

Wereldburgerschap is ‘leren voor de toekomst’. Het sluit daarmee goed aan bij het leven en leren in de 21e eeuw, een ander belangrijk thema binnen de Marnix Academie. Wie op de Marnix Academie studeert, leert:
•    denken in samenhang (holistisch denken / systeemdenken)
•    veranderingen te voorzien; out of the box denken
•    veranderingen te bewerkstellingen

Lees meer hierover in het document Learning for the future, Competences in Education for Sustainable Development.

Zo bereiden we onze studenten voor het leven in de 21e eeuw. En zo kunnen ze met kracht voor de klas staan!

De Marnix Academie werkt al tien jaar samen met verschillende scholen en schoolbesturen in het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Met inmiddels 36 schoolbesturen en meer dan 350 verschillende scholen in Midden-Nederland werken we samen aan de solide opleiding van studenten en aan onderwijsontwikkeling, zowel op de scholen als op de Marnix Academie. Onze studenten profiteren optimaal van deze samenwerking tijdens hun stages. Doordat de lijnen kort zijn, lopen de kennismaking en begeleiding soepel.

Kijk voor een overzicht van al onze partnersites en voor meer informatie op www.marnixpartnerschap.nl.

Gezamenlijk onderzoek

In zogeheten leerwerkgemeenschappen werken docenten van de Marnix Academie, basisschoolleraren en Marnixstudenten samen aan onderwijsontwikkeling. Onderwerpen die aan hierbij aan bod komen zijn onder andere het 21e eeuwse leren, de toepassing van wetenschap en technologie in het onderwijs en talentontwikkeling van leerlingen. De kennis die we binnen de leerwerkgemeenschappen opdoen, delen we met alle scholen en schoolbesturen binnen het partnerschap. Zo kunnen we samen onze inzichten verankeren in de lesprogramma’s van alle partnerscholen.

De Marnix Academie is een zelfstandige hogeschool, maar werkt nauw samen met andere instellingen. Het betreft basisscholen, hogescholen en andere partners in de onderwijsketen. 

Partners in Opleiding en Ontwikkeling
De Marnix Academie heeft een partnerschap met ruim 350 basisscholen en 36 schoolbesturen. Zo zorgen we ervoor dat theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten en krijgen studenten de beste begeleiding tijdens de stages.

Radiant Lerarenopleidingen
In het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen werken negen hogescholen samen. Dat zijn zes monosectorale lerarenopleidingen basisonderwijs, te weten: Hogeschool de Kempel te Helmond, Iselinge Hogeschool te Doetinchem, iPabo in Amsterdam/Alkmaar, Katholieke Pabo Zwolle, Thomas More te Rotterdam en de Marnix Academie, aangevuld met drie lerarenopleidingen van Hogeschool VIAA te Zwolle, de Christelijke Hogeschool Ede en Driestar hogeschool in Gouda. 
Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen wij kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. 

Penta Nova 
In de Academie voor Schoolleiderschap, genaamd Penta Nova, werkt de Marnix Academie samen met de Christelijke Hogeschool Ede, Driestar Educatief, Hogeschool VIAA, Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden aan opleidingen voor schoolleiders. 

Het Marnix Onderwijscentrum is een zelfstandig onderdeel van de Marnix Academie. Dit centrum biedt leerkrachten, onderwijsprofessionals en basisscholen een groot aantal cursussen, opleidingen en trainingen aan. Benieuwd naar alle mogelijkheden, bekijk dan onze pagina over nascholing

De Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit geldt voor onderzoekers en instellingen in Nederland. Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Hiervoor gelden een aantal leidende principes zoals eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze leidende principes worden in de gedragscode geconcretiseerd in nadere normen.  
 
Commissie Wetenschappelijk Integriteit
Een van de verplichtingen is het instellen van een klachtencommissie. De hogescholen, die samenwerken in Radiant (Marnix Academie, Hogeschool IPABO, Driestar hogeschool, Iselinge Hogeschool, Hogeschool De Kempel, Hogeschool KPZ, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Viaa) hebben een gezamenlijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld. Deze Commissie onderzoekt en behandelt klachten van een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit en brengt advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de melding. Klachten kunnen o.a. betrekking hebben op ernstige vormen van fabriceren (verzinnen), vervalsen en/of plagiaat. Vermeende klachten kunnen eerst besproken worden met de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit.
De leden van de Commissie zijn afkomstig van de aangesloten hogescholen. Namens de Marnix Academie maakt lector Dr. A. van Staveren deel uit van de Commissie.
    
In de Regeling Meldingen Wetenschappelijke integriteit is de procedure en de werkwijze van de commissie nader uitgewerkt. Ambtelijk secretaris van de commissie is Mark Janssen. Hij is bereikbaar via de telefoon 085-1124436 en via de mail m.janssen@kempel.nl

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
De Marnix Academie heeft Prof. Em. Dr. Douwe Beijaard aangesteld als Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Je kunt bij hem terecht met vragen over wetenschappelijke integriteit of een mogelijke schending daarvan. Hij adviseert, overlegt en kan desgewenst bemiddelen. Douwe Beijaard is bereikbaar via de mail d.m.beijaard@gmail.com en telefonisch 06-46241813.
 
Ethische Commissie
Vanuit de Gedragscode dient ook een Ethische Commissie aanwezig te zijn. De Radiant hogescholen onderzoeken thans de inrichting van een gezamenlijke Ethische Commissie.