Organisatie en Bestuur

De Marnix Academie in Utrecht is de grootste zelfstandige pabo van Midden-Nederland. Bij ons studeren 1300 bachelorstudenten voor leraar basisonderwijs, en werken ruim 150 medewerkers aan het opleiden van toekomstige leraren en verdere professionalisering van het onderwijs. Dat doen we met kleinschalig, praktijkgericht onderwijs in een ongedwongen en persoonlijke sfeer.

Governance

In de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen is door de Vereniging Hogescholen vastgelegd hoe toezicht en bestuur geregeld horen te zijn. De Marnix Academie onderschrijft de branchecode. 

Organogram

Organogram

Raad van toezicht

De raad houdt toezicht op het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De raad staat het college van bestuur met raad terzijde.
De leden van de raad dienen in alle opzichten onafhankelijk te zijn. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Ieder lid dient te beschikken over een specifieke deskundigheid, maar moet daarnaast in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen voor een periode van drie en vervolgens twee jaar worden herbenoemd. Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.
Ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad is een auditcommissie ingesteld.

Ten behoeve van zijn goede functioneren heeft de raad een reglement en een toetsingskader opgesteld, alsmede een profielschets en een rooster van aftreden.

Lees meer over de raad van toezicht in het gelijknamige tabblad.

College van bestuur

Het college van bestuur is belast met het besturen van de Marnix Academie.  In het bestuurs- en beheersreglement is vastgelegd hoe het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld. Het college van bestuur is tweehoofdig. Met handhaving van de gezamenlijke eindverantwoordelijkheid is een nadere taakverdeling vastgelegd.

Lees meer over het CvB in het gelijknamige tabblad.

Opleidingsmanagers

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de onderwijsprogramma’s ligt bij drie opleidingsmanagers: één voor de bacheloropleiding, één voor de masteropleidingen en één voor het Marnix Onderwijscentrum.

Managementoverleg

Het college van bestuur, de opleidingsmanagers en het Hoofd Bedrijfsvoering vormen samen het Managementoverleg. In dit overleg wordt het beleid van de hogeschool mede geïnitieerd, voorbereid en geëvalueerd.

Medezeggenschapsraad

Het college van bestuur hecht aan de betrokkenheid van medewerkers en studenten. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, met wie het college van bestuur regelmatig overlegt. Beleid dat het college van bestuur wil vaststellen, wordt (afhankelijk van het onderwerp) ter advisering of instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. 

Horizontale dialoog

Het college van bestuur onderhoudt structureel contact met twee klantgroepen die bij de hogeschool betrokken zijn: de studenten en het beroepenveld. Er is overleg met:

  • de studentenraad, die activiteiten voor studenten organiseert en de belangen van studenten behartigt;
  • de veldadviesraden, die aan elk van de opleidingen zijn verbonden en waarin vertegenwoordigers van het beroepenveld zitting hebben;
  • de stuurgroep van Partners in Opleiding en Ontwikkeling, waarin bestuurders van de  deelnemende basisscholen zitting hebben;
  • het regionaal platform Partners in Onderwijs Utrecht en omstreken, waarin de drie Utrechtse lerarenopleidingen en de regionale werkgevers vertegenwoordigd zijn.

Dhr. prof. dr. W. (Wim) Janse 
​Voorzitter
Eerste benoeming: 2017
Functie: Emeritus hoogleraar Religion and Public Policy Vrije Universiteit Amsterdam,
Expertisedomein: Levensbeschouwelijke identiteit
Lid Remuneratiecommissie

Dhr. drs. J.H. (Jeroen) van Oort 
Eerste benoeming: 2017
Functie: Eigenaar/bestuurder Jeroen van Oort advies b.v.
Expertisedomein: Bedrijfsvoering
Lid Auditcommissie

Mw. dr. H.P. (Petrien) Uniken Venema 
Eerste benoeming: 2020
Functie: Zelfstandig interim-manager
Expertisedomein: Onderzoek en innovatie
Lid commissie Onderwijs & Onderzoek

Mw. drs. A. F. E. (Aukje) Bergsma 
Eerste benoeming: 2020
Functie: Consultant bij ScoliX
Expertisedomein: Onderwijs, in het bijzonder Primair Onderwijs
Lid commissie Onderwijs & Onderzoek

Dhr. dr. K.G. (Klaas) Druijf 
Eerste benoeming: 2022
Functie: Directeur faculteit bètawetenschappen Universiteit Utrecht
Expertisedomein: Financiën en ICT
Lid Auditcommissie

Mw. dr. J.A. (Antoinette) Rijsenbilt 
​Eerste benoeming: 2023
Functie: Directeur Kabel Holding B.V. 
Expertisedomein: HRM-Arbeidsverhoudingen
Voorzitter Remuneratiecommissie

Bekijk de nevenfuncties van de raad van toezicht
Bekijk het rooster van aftreden van de raad van toezicht

Het college van bestuur (CvB) heeft de dagelijkse leiding van de Marnix Academie en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Het voeren van de dagelijkse leiding houdt onder meer in dat het CvB het beleid voor de Marnix vast stelt. Daarbij laat het zich adviseren door (vertegenwoordigers van) studenten en medewerkers, maar ook door mensen uit het werkveld. Studenten en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, die instemmings- en adviesrecht heeft.

Dat houdt niet in dat de initiatieven voor beleidsontwikkeling uitsluitend vanuit het college van bestuur (of het management) komen. De Marnix Academie hecht vanuit de betrokkenheid van studenten en medewerkers juist waarde aan beleidsbijdragen van anderen. Het CvB bestaat uit Astrid Venes, voorzitter, en Roelant Reijmerink, lid. Zij vormen tezamen een collegiaal bestuur, wat betekent dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de algemene leiding en gezamenlijk en ieder voor zich verantwoording afleggen aan de raad van toezicht. Onderling zijn afspraken gemaakt op welke gebieden zij hun focus leggen.

Bekijk het samenstellingsdocument van het CvB 

Raad van toezicht en college van bestuur

Profielschets leden raad van toezicht
Professionaliseringsplan raad van toezicht
Reglement Auditcommissie
Reglement commissie Onderwijs & Onderzoek
Regeling declaraties en bestuurskosten CvB
Reglement raad van toezicht
Reglement Remuneratiecommissie 
Toezichtkader raad van toezicht
Treasurystatuut

Overige reglementen

Bestuurs- en beheersreglement
Branchecode Goed Bestuur Hogescholen
Declaratiereglement
Gedragscode wetenschappelijke integriteit
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Medezeggenschapsreglement
Meldcode Huiselijk Geweld
Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2023 - 2024
Onderwijs- en examenregeling Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional
Onderwijs- en examenregeling Master Educational Leadership
Onderwijs- en examenregeling Master Leren en Innoveren
Onderwijs- en examenregeling Master Passend Meesterschap
Onderwijs- en examenregeling Master Onderwijs & Technologie
Onderwijs- en examenregeling Master Vitaliteit & Professionaliteit 
Protocol Dyslexie
Regeling noodfonds
Regeling ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen
Regeling Topsport
Statuten
Studentenstatuut 2023-2024
Studeren met een functiebeperking

Jaarverslag 2022

Bekijk het jaarverslag over 2022

Jaarverslag 2021

Bekijk het jaarverslag over 2021

Jaarverslag 2020

Bekijk het jaarverslag over 2020. Op pagina 3 van het verslag staat een klikbare hoofdstukindeling.

Jaarverslag 2019

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2019 van de Marnix Academie.

Wil je alleen de belangrijkste cijfers en feiten weten? Bekijk dan hier de samenvatting van het jaarverslag 2019.

Jaarverslag 2018

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018