Meer passend onderwijs met passend meesterschap

master passend meesterschap MOC

Passend onderwijs is een actueel thema voor leraren en schoolteams. Zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs, regulier en speciaal. Als Marnix Academie verstaan wij onder passend onderwijs: goed onderwijs voor alle kinderen, met respect voor de eigen unieke kenmerken, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften. Vanuit dit gedachtengoed zijn we ook aangesloten bij het Unesco-scholennetwerk.

Met het Unesco-scholennetwerk ondersteunen we het uitgangspunt dat zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. En er zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit de
ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. Het daarbij toewerken naar inclusief onderwijs biedt meer kansen aan kinderen. Het biedt ook de uitdaging om gelijkwaardigheid vorm te geven: verschillen tussen mensen niet uitvergroten maar juist waarderen en benutten. Hoe divers ook. 

In de praktijk is het vaak zo dat leerkrachten en docenten een master op dit gebied volgen die opleidt tot specialist. Zoals een gedragsspecialist of een specialist jongere/oudere kind.
Passend en inclusief onderwijs vraagt om onderwijsprofessionals die breed worden geschoold. Ondersteuning van en communicatie met leerlingen met diverse behoeften wordt zo meer vanzelfsprekend. 

Master Passend Meesterschap

Met onze master Passend Meesterschap worden leerkrachten en docenten opgeleid tot generalist op het gebied van goed onderwijs voor ieder kind. Een leerkracht of docent ontwikkelt zich als persoon tot een professional die om kan gaan met de meest uitdagende situaties in een groep. Vanuit een onderzoekende en oplossingsgerichte houding leren zij een leeromgeving zo optimaal mogelijk in te richten voor alle leerlingen. Ook leren zij de sterke kanten van collega’s, ouders/verzorgers en externe professionals in te zetten om de leeromgeving verder te versterken. Zo krijgt ieder kind of jongere de kans zijn eigen waardevolle bijdrage te leveren aan de groep. 

De master Passend Meesterschap is een tweejarige opleiding in deeltijd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een voorlichting op donderdag 1 juli van 19.30 tot 21.00 uur. We bieden de master aan samen met onze partners Thomas More Hogeschool en Driestar Hogeschool. 

Studenten ontvangen de graad Master of Education (MEd) na afronding van de opleiding. Een internationale graad voor educatieve masteropleidingen.