Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit | Miranda Timmermans

Blog Miranda

Binnen ons partnerschap draait dit jaar alles, nou ja, in ieder geval heel veel om kwaliteit. Daar ben ik, ooit gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool, natuurlijk heel erg blij mee. Sinds de eerste opleidingsscholen en nu partnerschappen SO&P is er op het gebeid van ‘kwaliteit’ ook veel veranderd met als grootste opbrengst een eigen kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie voor partnerschappen. Dat maakt de uitdagingen en mogelijk ook valkuilen er niet minder om. Want wat is eigenlijk kwaliteit, waar hebben we het dan over? Wanneer vinden we dat we kwaliteit hebben en wie vindt dat dan?

Als het goed is zetten we vier vragen centraal wanneer we een uitspraak doen over kwaliteit:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we die dingen goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen dat ook?

Antwoorden op deze vier vragen zijn nodig om een uitspraak te doen over de kwaliteit van ons partnerschap, en wel op de volgende manier.

  1. Kwaliteit: doen we de goede dingen?

Deze vraag gaat over wie we zijn als partnerschap en wat we willen bereiken met samen opleiden en professionaliseren. De missie, de visie en het beroepsbeeld die we met elkaar onderschrijven zijn daarvoor de basis. Daarnaast hebben we het koersplan met expliciete aandachtspunten voor de richting van de komende jaren. Op landelijk niveau kunnen we de vraag beantwoorden aan de hand van de vier waarborgen: Lerende leraar, Leeromgeving, Organisatie en Kwaliteitscultuur. Samen geven ze invulling aan de ‘goede dingen’ en elk partnerschap kan de waarborgen gebruiken als spiegel.

  1. Kwaliteit: Doen we die dingen goed?

Als we een helder concreet beeld hebben van wat we willen, dan is de volgende stap om met elkaar te vertalen wanneer we vinden dat iets kwaliteit heeft of niet, wanneer we tevreden en ontevreden zijn: een helder beeld van kwaliteit dus. En dat is nodig, want kwaliteit is, voor je het weet, onstaat er een spraakverwarring. Het maakt namelijk nogal uit of je onder kwaliteit verstaat ‘de beste willen zijn’ of over ‘het bereiken van de doelen’ of juist over ‘het gerealiseerde leren bij de student’?

Binnen ons eigen partnerschap hebben we in ieder geval minimumeisen gedefinieerd via de audit. Landelijk is de basiskwaliteit geformuleerd bij elk van de vier waarborgen. Deze geeft ruimte voor eigen accenten, laten we die ruimte benutten.

  1. Kwaliteit: Hoe weten we dat?

Om te bepalen of we kwaliteit hebben als partnerschap zetten we diverse instrumenten in: audits, hercertificering (1), evaluatievragenlijsten, en wat dies meer zij. Als het goed is, is in al deze instrumenten de visie en de doelen van ons partnerschap te herkennen. Immers, daar willen we een uitspraak over doen.

Hoe we weten of we kwaliteit hebben, is niet alleen verbonden aan de harde gegevens uit audits en evaluaties, maar is ook merk- en voelbaar in hoe we met elkaar samenwerken: waar geven we elkaar feedback op, waar gaan onze gesprekken over? Dit soort signalen doen ook uitspraken over waar we goed  en minder goed in zijn.

  1. Kwaliteit: Vinden anderen dat ook?

Kwaliteit is meer dan zelf vinden dat je het goed doet..”wij van wc-eend vinden dat wc-eend…”. Als je kwaliteit hebt, dan zien anderen dat ook en vraag je ook aan anderen complimenten en feedback. Of anderen ook vinden op we het goed doen hebben we binnen POO in ieder geval geregeld via de audits en de hercertficering: dan gaan collega’s van andere partnerscholen en de opleiding het gesprek aan over de kwaliteit van een van de scholen. In het landelijk kwaliteitskader komt de ander om de hoek kijken middels de ontwikkelingsgerichte peer review (2). Tijdens deze peer review kan een partnerschap haar kwaliteit tonen en toetsen aan de beelden, meningen en ervaringen van externen, met als doel stappen te zetten in de doorontwikkeling.

Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit dus, van alle afzonderlijke betrokkenen (van studenten tot en met stuurgroepleden), van alle afzonderlijke partners (partnerscholen en Marnix) en daarmee ook kwaliteit van het partnerschap. Zo werken we aan een breed gedragen kwaliteitscultuur. En dat maakt me nog blijer!

Miranda

 

 

(1) De hercertificering wordt op dit moment geherijkt zodat deze meer in lijn komt te liggen met missie, visie en koers, met de landelijke ontwikkelingen en het ontwikkelingsgerichte karakter nog meer aandacht krijgt. Meer weten? Volg deze nieuwsbrieven of bezoek de sessie op de Dag van het Partnerschap (10 april).

(2) De Ontwikkelingsgerichte Peer Review van ons partnerschap vindt plaats op 12 november. We zijn net met de voorbereidingen begonnen. Laat het weten als je betrokken wil zijn (partnerschap@hsmarnix.nl).

Meer weten over het kwaliteitskader of kwaliteit van partnerschappen, dan zijn dit interessante links – die ook up-to-date worden gehouden:

Kwaliteitskader & peer review - Platform Samen Opleiden

Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur - Platform Samen Opleiden

Katern | Kwaliteit maak je samen! - Platform Samen Opleiden