De rol van de schoolopleider

De schoolopleider is de ‘linking pin’ tussen opleiding en school vanuit de partnerschool.  

Taakomschrijving 

Algemene taken 

 • is medeverantwoordelijk voor en heeft de coördinatie van de gehele stage van de student op de desbetreffende stageschool 
 • is op de hoogte van beleid ten aanzien van schoolontwikkeling en stimuleert alle geledingen (studenten, mentoren en directie) daarin te laten leren en in te zetten onder meer door hen onderzoek te laten doen 
 • zorgt er samen met de schoolleider/BOC/instituutsopleider voor dat er structureel aandacht is voor de visie van het partnerschap en de daaruit voortvloeiende activiteiten 
 • ondersteunt mentoren en onderhoudt contact met de instituutsopleider en de bovenschoolse opleidingscoördinator 
 • neemt deel aan het netwerk van schoolopleiders van de eigen stichting/ vereniging 
 • neemt deel aan de partnerscholenmarkt 
 • draagt in samenwerking met teamleden van de partnerschool en de student(en) zorg voor een ‘rijke leeromgeving’, dat wil zeggen voor het leren en werken van de studenten in gevarieerde onderwijssituaties 

Contact tussen de Schoolopleider en de student 

 • geeft informatie aan de studenten over onder andere: de stageschool, de groep, de werkwijze, de onderwijsvisie van de school, de schoolcultuur, de beginsituatie van de leerlingen, stagebeleid/ protocol 
 • leidt en begeleidt bijeenkomsten met groepen studenten en/of mentoren waar de persoonlijke ontwikkelingsplannen, de daaruit voortvloeiende leerbehoeften en de schoolontwikkeling centraal staan. Dit leidt tot inhoudelijke bijeenkomsten en intervisie 
 • is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de ingevulde toetsformulieren van zowel de mentor als de student 
 • organiseert en neemt deel aan het startgesprek, aan het voortgangsgesprek en aan het eindgesprek van de praktijkperiode van de student. In overleg met de studenten en de mentoren kunnen sommige van deze gesprekken in groepsverband plaatsvinden 
 • is verantwoordelijk voor de beoordeling van de student, in nauw overleg met de instituutsopleider 
 • bezoekt delen van lessen van studenten uit alle fasen, per student minimaal één (deel van een) les per semester. Er wordt situationeel begeleid 
 • vraagt bij studenten uit de fase SB om verklaring afsluiting opleidingsfase, uitgezonderd kennisbasis en vraagt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) van propedeutische studenten. 
 • vraagt bij ouderejaars-studenten het meest recente feedforward-formulier van de voorgaande stageschool 

Vaardigheden en competenties 

 • kan teamleden en studenten enthousiasmeren en motiveren m.b.t. het samen opleiden 
 • kan het gedachtegoed van het Partnerschap uitdragen 
 • is sensitief, taak- en relatiegericht 
 • kan signaleren en confronteren 
 • kan actief luisteren 
 • kan samenwerken 
 • kan objectief zijn 
 • kan regisseren 
 • kan overzicht houden betreffende schoolontwikkeling en competenties van teamleden 

De Velon beroepsstandaard voor geregistreerde schoolopleider geldt voor de ervaren schoolopleider die geregistreerd staat bij de Velon. 

Professionalisering 

Partnerscholenmarkt 

De partnerscholenmarkt vindt dit collegejaar plaats op 10 april 2024 op de Marnix Academie.  

Stageplaatsing 

Hier vind je binnenkort informatie over het proces van stageplaatsing.  

Terug naar de startpagina