Publicatiedatum:

Toetsing leerrendement bij de methode Faqta

Marnix Academie Onderzoek

Wanneer kinderen leren, is het belangrijk om te kijken of deze kennis beklijft. Dit kan door schriftelijk te toetsen via een meerkeuzetoets of door onderzoekend leren en competenties laten zien. Onderzoek wijst uit dat het leerrendement bij de methode Faqta hoog is en nog hoger wanneer er competentiegericht getoetst is.

Een eigen ontwerp maken, als afsluiting van een thema sprak de kinderen erg aan. Hierin kunnen zij hun eigen talenten inzetten en gebruik maken van de 21e -eeuwse vaardigheden.

Doel

Binnen het onderwijs zijn veel verschillende soorten toetsingen. Dit onderzoek richt zich op competentiegericht toetsen en schriftelijke toetsen. Binnen de methode Faqta worden beiden toetsvormen aangeboden. De leerkrachten van de Goejanverwelleschool vinden het lastig om te bepalen welke toetsvorm zorgt voor een rijke leeromgeving en goede leeropbrengsten.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke toetsvorm de beste leeropbrengsten oplevert. 

Onderzoeksvraag

Wat is het meest effectief, schriftelijke toetsen of competentiegericht toetsen binnen Faqta, gekeken naar de leeropbrengsten van de leerlingen in groep 6 van de Goejanverwelleschool? 

De deelvragen: 

1) Wat zijn schriftelijke toetsen? 

2) Wat is competentiegericht toetsen met als voorbeeld onderzoekend leren? 

3) Wat zijn leeropbrengsten? 

4) Wat zijn leeropbrengsten van groep 6 bij een schriftelijke toets op de Goejanverwelleschool? 

5) Wat zijn leeropbrengsten van groep 6 bij een competentiegerichte toets op de Goejanverwelleschool? 

Methode

Er is een nulmeting uitgevoerd door interviews te doen met de leerkrachten, de directrice en een contactpersoon van Faqta. Na de nulmeting zijn er twee interventies uitgevoerd, waarbij de groep 6 leerlingen op de twee verschillende manieren zijn getoetst. In de eerste interventie werkten de leerlingen het Faqta thema door en maakten achteraf een schriftelijke meerkeuzetoets. In de tweede interventie werkten de leerlingen het Faqta thema door met aan het einde een ontwerpende opdracht.  

 

Beide interventies zijn beoordeeld in de effectmeting met een probleemstelling, waarin leerlingen antwoord moesten geven op een hogere orde denkvraag vanuit de taxonomie van Bloom (SLO, z.j.).  

Resultaten

Uit deze interventies is gebleken dat de leeropbrengsten het hoogst zijn na een competentiegerichte toets (ontwerpend leren). Ook de verscheidenheid in antwoorden was in dit geval ook groter. In de effectmeting blijkt dan ook dat de leerlingen het ontdekkend leren veel effectiever en leerzamer vinden. Zij hebben het idee hierbij meer gebruik te kunnen maken van de eigen talenten. 

Tips en advies

Een aanbeveling voor een vervolgonderzoek zou zijn dat de leerkracht zich van tevoren meer focust op de competenties die passen binnen het onderzoekend leren. De leerkracht kan dan de leerlingen beter voorbereiden, waardoor ze beter begeleid kunnen worden (ook eventueel thuis). Daarnaast is het belangrijk om verschillende toetsvormen te gebruiken, anders wordt de motivatie bij de leerlingen snel minder. 

Hoe nu verder?

Uit onderzoek blijkt dat 29% van de kinderen de stof na een week onthouden hebben met schriftelijke toetsing. Op de Faqta-manier beklijft de stof bij maar liefst 79% van de leerlingen. Veel meer kinderen scoren beter door te leren op de Faqta-manier, door onderzoekend te werken en competenties aan te leren. 

Met Faqta kun je kinderen uitstekend competentiegericht toetsen, sterker nog: een groot deel van Faqta is hierop ingericht! In de doeboekopdrachten worden 21e-eeuwse vaardigheden aangeleerd en wordt onderzoekend leren gestimuleerd. Zo krijgen kinderen een steeds groter portfolio en wordt een kind ‘getoetst’ op competenties. 

Thema('s)

Leeromgeving
Onderzoekend leren
Toetsen & beoordelen

Status onderzoek

Afgerond

Soort publicatie

Artikel

Eindproduct

Advies/aanbeveling

Dataverzamelingsmethode(n)

Experiment
Interview

Context

PO Bovenbouw

Secretariaat Marnix Innovatiecentrum

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met het Marnix Innovatiecentrum, onderdeel van de Marnix Academie.

Contact