In gesprek met Astrid Venes (voorzitter CvB) over inclusie

Astrid Venes

De Marnix Academie wil een inclusieve onderwijsinstelling zijn. Daarom staat inclusief onderwijs hoog op de agenda en is het afgelopen jaar onder andere de intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs én het manifest Diversiteit en Inclusie van de Alliantie Divers voor de Klas ondertekend. Een mooi moment om met Astrid Venes, voorzitter van het College van Bestuur, in gesprek te gaan over inclusie.

De Marnix Academie heeft op 3 oktober 2022 het Manifest van de Alliantie Divers voor de Klas ondertekend. Met deze ondertekening heeft de Marnix Academie aangegeven serieus werk te (willen) maken van Diversiteit en Inclusie in het onderwijs. Kan je enkele stappen benoemen die hieruit zijn voortgevloeid?

"Terugkijkend op de ondertekening van het Manifest was de beginsituatie van de hogescholen, die deze hebben ondertekend, erg divers. Bij de Marnix Academie was er al veel gaande op het gebied van Diversiteit en Inclusie. De deelname en ondertekening van het Manifest geven ons nog meer mogelijkheden om tot verdieping te komen en elkaar te versterken door de samenwerking binnen die Alliantie. Het activiteitenplan van de Marnix Academie ten aanzien van Diversiteit voor de klas en de opdeling van werkgroepen, sluit perfect aan bij de agenda van de Alliantie.

Enkele concrete stappen zijn dat er landelijke kennisdeelsessies zijn geweest. Mirjam Stroetinga is gevraagd om namens de Marnix te vertellen hoe Inclusie op de Marnix een plaats krijgt en zij krijgt daar ook weer feedback op. Zo krijgen we een kruisbestuiving, een verbreding en tevens een versterking op het gebied van inclusie en diversiteit. Onder andere door onderzoek door de betrokken lectoren. Ook zet onze eigen Marnix Kerngroep Inclusie al in op brede inclusiviteit, wat prachtig aansluit bij het gedachtegoed van de Alliantie."

Meer informatie over het Manifest

 

Vooruitblik Nieuwe Koers 2022-2028

Allereerst proficiat met de publicatie van de mooie, nieuwe koers! We lezen in de koers de maatschappelijke opdracht en identiteit. 

"Klopt! Daarmee dragen we actief bij aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld, waarin we nieuwe generaties vormen, ongelijkheid verminderen, diversiteit waarderen en inclusie bevorderen."

Het waarderen en bevorderen van diversiteit en inclusie vinden we mooi om op deze manier terug te zien in de nieuwe koers. Op welke manier zou deze ambitie voor studenten in 2028 zichtbaar kunnen zijn?

"Op de Marnix werken we op een heleboel fronten al aan deze ambitie, maar door het zo expliciet op de agenda te zetten, gaan we nog extra investeren om niet alleen intern maar ook extern het gedachtegoed in te bedden. Het uiteindelijke doel zou daarbij zijn dat we niet alleen binnen de Marnix, maar ook als maatschappij gerealiseerd hebben dat iedereen en vooral ook alle leerlingen op de basisschool zich welkom en omarmd voelen.

Vooruitkijkend naar 2028, dan hoop ik ook vooral dat inclusie in 2028 geen belangrijk thema meer hoeft te zijn, maar dat dit juist vanzelfsprekend is. Of dat in de 5/6 jaar bereikbaar is? Dat is de vraag, maar dat zou wel het streven moeten zijn! Studenten, maar ook collega’s en partners moeten in ieder geval in 2028 ervaren dat de Marnix een fijne en warme omgeving is voor iedereen.

Ik voorzie wel dat we altijd de aandacht moeten houden op inclusie. Ook vanuit een maatschappelijk standpunt: ben je je bewust van jezelf en je kijk op de wereld? Vanuit dat perspectief kan je je ook beter verplaatsen in en verbinden met de ander.

Ik ben me ervan bewust dat dit op veel kleine dingen zit, waar we ook nog veel te doen hebben. Ook als Marnix kijken wij bijvoorbeeld intern naar ons aannamebeleid en werken we eraan een afspiegeling te zijn van de diverse maatschappij. Daarbij denken we aan vragen zoals: “Wat stralen we uit op de open dag?” En “herkennen (toekomstige) studenten zich op de open dag en voelt iedereen zich welkom?”. Het College van Bestuur blijft hier alert op en ziet het zeker als haar rol om consequent zichzelf en collega’s kritische vragen te blijven stellen, juist op thema’s als sociale veiligheid en inclusie."

In de nieuwe koers staat ook: ‘Vanuit onze protestants-christelijke wortels doen we dit met een open blik en houding.’ Dit zou wellicht wat wrijving kunnen opleveren gezien de diversiteit van de scholen in het partnerschap. Hoe wil de Marnix Academie dit vorm gaan geven?

"De dialoog blijft hierin het allerbelangrijkst. Er zal tijd en ruimte gemaakt moeten worden om dit gesprek in heel het partnerschap te blijven voeren. Er hebben al meerdere jaren gesprekken plaatsgevonden binnen het partnerschap. Ook de vraag of het mogelijk is ons partnerschap uit te breiden met islamitische en vrije scholen, was de aanleiding voor de dialoog. Er is een jaar de tijd voor genomen om de goede dialoog te voeren. De beoogde nieuwe scholen hebben gedurende die tijd mogen aansluiten als aspirant-lid.

De dialoog is gevoerd in verschillende gesprekskringen. Het spannende is, zowel intern als extern, dat je pas echt inclusief bent als je alle scholen in je partnerschap accepteert en respecteert. Ook als dat wrijving oplevert vanuit de religieuze overtuigingen vanuit sommige partnerscholen. Ondanks deze wrijving willen we als inclusieve hogeschool ook deze scholen juist niet afstoten, maar biedt het zeker aanleiding voor gesprek. Dit gesprek is gestart en wordt nog voortgezet. Er is zeker aandacht voor de continue dialoog."

We zien bevlogenheid terug in de koers en we horen deze bevlogenheid ook vaak bij de Straffe Koffies terug. Zoals bijvoorbeeld: ‘Het onderwijs is een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen kennis en vaardigheden ontwikkelen om als wereldburger mee te bouwen aan de samenleving, waarbij ze zich vormen op persoonlijk, sociaal en cultureel vlak. Onderwijs vormt generaties en daarmee de samenleving van nu en van de toekomst.' In hoeverre ziet de Marnix Academie inclusie hierin verweven voor studenten, partnerscholen en medewerkers?

"Wat ik cruciaal vind, is om ook als lerarenopleiding te blijven kijken naar dat kind in die klas. De kinderen in de klas zullen ook samen bouwen aan de samenleving van de toekomst. Die leraar heeft daar een grote invloed op. Wat hebben we dan onze studenten mee te geven? Wat moeten we doen zodat leraren ook de dialoog met de leerlingen kunnen voeren over inclusiviteit en diversiteit?

Om daar op uit te komen, begint het voor ons als Marnix in de organisatie. Zowel op organisatieniveau als op curriculumniveau. Als individu en als organisatie zijn we een voorbeeld voor onze studenten en daarmee voor de toekomstige leerlingen."