Master Vitaliteit en Professionaliteit

In de school gaat vaak de eerste aandacht uit naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Soms vergeten we daardoor dat het werkgeluk en de loopbaanontwikkeling van leraren minstens zo belangrijk is. In de master Vitaliteit en Professionaliteit ontwikkel je je leiderschap om collega’s te ondersteunen hun werkgeluk terug te vinden.

Over de master Vitaliteit en Professionaliteit

De master Vitaliteit en Professionaliteit leidt leraren en andere onderwijsprofessionals op tot vitaliteits- en professionaliteit deskundige. Binnen jouw school vervul je de rol van vitaliteitscoach én vitaliteitsadviseur.  Een vitaliteitsadviseur signaleert vraagstukken op het gebied van vitaliteit en professionaliteit in de school. Ook adviseer je de schoolleiding over aanpakken die leiden tot meer vitaliteit onder collega's bij het uitoefenen van hun beroep. Voor de ontwikkeling van deze aanpakken werkt de (v&p-deskundige) samen met de schoolleiding en andere professionals die verbonden zijn aan de school. 

Meld je aan voor de voorlichting

 

Opbouw van de master Vitaliteit en Professionaliteit

De master Vitaliteit en Professionaliteit duurt twee jaar en is opgebouwd uit drie met elkaar samenhangende programmalijnen en een aantal excursies. Daarnaast ontwikkel je vier vermogens op masterniveau.

Programmalijnen Vitaliteit & Professionaliteit

De master Vitaliteit en Professionaliteit is opgebouwd uit drie programmalijnen die de gehele studie terugkomen.

 • Vitaliteit en professionaliteit
 • Onderzoek en Innovatie
 • Professionele ontwikkeling en Leiderschap

In twee jaar tijd ontwikkel je verschillende vaardigheden en doe je relevante kennis op voor jouw functie als vitaliteits-en professionaliteitsdeskundige. Iedere programmalijn behandelt een ander aspect van de opleiding. 

Programmalijn 2 MVP

 

Programmalijn 2 MVP

In jaar 1 van de opleiding tot vitaliteits- en professionaliteit deskundige krijg je de basiskennis  aangereikt voor het werken aan vitaliteit en professionaliteit in school. Je onderzoekt hoe inzicht in de eigen professionele identiteit samenhangt met de eigen vitaliteit in het werk. Daarna wordt de brug geslagen naar het in kaart brengen van de drijfveren, ambities en het werkgeluk van collega’s. Je doet kennis op over elementen die van invloed zijn op de vitaliteit en professionaliteit van de leraar, van ervaren werkstress tot de bevrediging die het werk oplevert.

Elementen van vitaliteit
Daarnaast wordt kennisgemaakt met concepten die nauw in verband staan met vitaliteit, zoals sterke kanten, intrinsieke motivatie, psychologische basisbehoeften, employability, duurzaam leren, burn-out-en bevlogenheid. Ook ontwikkelt de student inzicht in de ontwikkelbehoeften en achtergrondkenmerken van de leraren in de eigen organisatie. Je leert hoe de organisatiestructuur, -cultuur en -ontwikkeling in relatie staan tot vitaliteit en professionaliteit; idem voor strategische coördinatiemechanismen en de effecten van de keuzes die hierin gemaakt worden voor onder andere de zeggenschap en autonomie van leraren in de eigen school.

Leerjaar 2
In jaar 2 bestudeer je het in beweging brengen van het individu en de organisatie. De student leert wat nodig is om vorm te geven aan een vitaliteits- en professionaliteitsstimulerende interventie. Met deze interventie draag je eraan bij dat collega’s in de school gezond, productief en met plezier kunnen werken aan de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie.

Deze programmalijn is gericht op het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen en het innoverend en leiderschapsvermogen van de V&P-deskundige. Eigen ideeën van studenten over onderzoek en innoveren brengen ze in tegen de achtergrond van recente literatuur. Je maakt kennis met wetenschapsopvattingen en stromingen in onderwijsonderzoek. Er is aanbod op het gebied van academische vaardigheden, waaronder kritisch denken, het waarderen van bronnen en het opzetten en evalueren van de effectiviteit van een interventie. Je leert verschillende onderzoeksinstrumenten in te zetten voor het meten van vitaliteit en professionaliteit onder collega’s.

Tot slot leer je wat nodig is om de in gang gezette vitaliteits- en professionaliteitsstimulerende interventie te monitoren, te evalueren en hieraan conclusies te verbinden.

Deze programmalijn is gericht op het ontwikkelen van het innoverend en leiderschapsvermogen en het communicatief vermogen van de V&P-deskundige. Deze programmalijn start in jaar 1 met een oriëntatie op de betekenis van de rol van V&P-deskundige en zelfleiderschap. Er wordt geoefend met het toepassen van coachings- en adviesaanpakken. Je wordt niet opgeleid tot coach, maar je verwerft wel coachvaardigheden om open en nieuwsgierige gesprekken met collega’s te voeren.

Vormen van leiderschap
Ook maak je kennis met verschillende vormen van leiderschap. Je onderzoekt hoe jij vanuit een niet-formele leiderschapspositie invloed kan uitoefenen in de schoolorganisatie. Je leert hoe je een gesprek over vitaliteit met een collega kunt voeren en hoe je verkent of er een verandernoodzaak is. Aan het eind van het eerste jaar wordt ingezoomd op de missie en waarden van een organisatie in relatie tot vitaliteit en professionaliteit. Je leert hoe waarden richtinggevend kunnen zijn voor het handelen en samenwerken in een organisatie.

Leerjaar 2
In jaar 2 leer je kijken naar culturele aspecten van identiteitsontwikkeling in relatie tot de professionaliteit van collega’s én de invloed hiervan op het professioneel handelen binnen een veranderende organisatie.
Kenmerkend voor programmalijn Professionele ontwikkeling & Leiderschap is de ruimte voor het praktisch oefenen met werkvormen en aanpakken die direct bruikbaar zijn in de schoolorganisatie.

Excursies

Tijdens de master worden er meerdere excursies georganiseerd. In eerste instantie worden deze georganiseerd vanuit de opleiding, maar gedurende de opleiding ga je zelf op zoek naar interessante organisaties of bedrijven om op excursie te gaan. Het doel van de excursies is om ervaring op te doen binnen inspirerende organisaties en bedrijven. Je onderzoekt hoe andere organisaties bezig zijn met vitaliteit en hoe jij dat mogelijk kunt toepassen in jouw eigen praktijk.

Vier vermogens op masterniveau

Om te leren hoe je je rol als vitaliteitscoach in de schoolorganisatie vervult ontwikkel je vier vermogens op masterniveau:

 • Professioneel vermogen

De V&P-deskundige is in staat om vanuit een reflectieve houding en op basis van actuele en relevante kennis over vitaliteit en professionaliteit collega’s en de schoolleiding te adviseren over het vitaal en vakkundig uitvoeren van hun professie.

 • Onderzoekend vermogen

De V&P-deskundige is in staat zijn communicerend vermogen te benutten om als gesprekspartner van leraren en schoolleiding op het gebied van (complexe) vitaliteits-en professionaliteitsvraagstukken in de school te opereren.

 • Innoverend en leiderschapsvermogen

De V&P-deskundige is in staat om, in samenwerking met de schoolleiding en andere professionals, bij te dragen aan een cultuur waarin vitaliteit en professionaliteit centraal staan. Dit alles vanuit een visie op (zelf)leiderschap en vanuit veranderkundig perspectief.

 • Communicatief vermogen

De V&P-deskundigeis in staat zijn onderzoekend vermogen te benutten om op methodisch onderbouwde wijze vitaliteitsstimulerende en professionaliteitsgerichte interventies te ontwikkelen, uit te voeren en te monitoren.

Praktische informatie master Vitaliteit en Professionaliteit

We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd aan je studie begint zodat je weet wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je alle praktische informatie die je nodig hebt om met je studie te kunnen beginnen.

Starten met de master Vitaliteit en Professionaliteit is mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:

 • Je hebt een afgeronde bachelor- of masteropleiding in het onderwijs.
 • Je hebt werkervaring als docent in het po, vo of mbo.
 • Je werkplek voldoet aan de gestelde eisen.
 • Je hebt een positief studieadvies na de intakeprocedure. 

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele toegangseisen en een toelatingsgesprek. Het gesprek is met je schoolleider of leidinggevende en een docent van de masteropleiding.

Inschrijven voor de master
 

Deze tweejarige master heeft een studielast van 30 punten (EC's) per jaar. Een EC staat voor 28 studiebelastinguren. De totale studiebelasting is daarmee 840 uur per jaar. Oftewel 20 uur per week bij een studiejaar van 42 weken.

De opleiding start ieder studiejaar in september, bij minimaal 16 aanmeldingen. Je hebt één keer per week op een woensdag les. Je volgt je lessen vanuit het Newton House in Utrecht.

Kosten
Het instellingscollegegeld voor het collegejaar 2023-2024 is €7.939.

Voor de aanschaf van literatuur, de tweedaagse aan het begin van de master en andere onkosten houd je rekening met een bedrag van ca. € 700 voor de totale opleiding.

Lerarenbeurs
Voor deze opleiding kun je een lerarenbeurs aanvragen. Aanvragen kan jaarlijks van 1 april tot en met 15 mei.

Om de aanvraag te kunnen voltooien, heb je een BRIN- en CROHO/ISAT-nummer nodig. 
Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10IZ, het CROHO/ISAT-nummer is 45532.

Zie voor meer informatie: lerarenbeurs DUO
 

Inschrijven voor de master Vitaliteit & Professionaliteit in zes stappen:

Stap 1 | Je meldt je aan via www.studielink.nl. Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10IZ en het Isat-nummer is 45532;
Stap 2 | Je ontvangt een set intakeformulieren van de opleiding en wordt uitgenodigd voor een intakegesprek;
Stap 3 | Je krijgt een intakegesprek;
Stap 4 | Je ontvangt de definitieve bevestiging van toelating;
Stap 5 | Je bevestigt in Studielink de digitale machtiging voor innen collegegeld;
Stap 6 | Betaling collegegeld vóór 1 september van het nieuwe studiejaar.

*Pas als het verschuldigde collegegeld tijdig is betaald, word je definitief ingeschreven als student en ontvang je als bewijs van inschrijving een collegekaart. Wij adviseren je je zo vroeg mogelijk aan te melden, bij voorkeur voor 1 juni, zodat de intakeprocedure nog voor de zomervakantie kan worden afgerond. De opleiding start als er minimaal 16 aanmeldingen zijn.

De master is in juli 2021 onder voorwaarde geaccrediteerd door de NVAO. Na afronding ontvang je de titel 'Master of Education' (MEd).

Contact

Wil je meer weten over de master Vitaliteit en Professionaliteit, neem dan contact op met Wieke van Hoek via w.vanhoek@hsmarnix.nl.

Meld je aan voor de voorlichting