Associate Degree | Pedagogisch Educatief Professional

Stimuleer kinderen zich te ontwikkelen

Door: Judith Kox, medewerker Marnix Academie

Een gesprek met Martine van Schaik en Michelle Overman. Mede-ontwikkelaars, docenten en coördinatoren van de opleiding Pedagogisch Educatief Professional:

“De Ad PEP is echt een opleiding voor jou als je om kinderen geeft, hen een mooie toekomst gunt en je je ook echt wilt verdiepen in hoe je het beste uit kinderen kunt halen”

Gelijke kansen en diversiteit
De opleiding is ontwikkeld vanuit een bepaalde gedachte: de student wordt ingeleid in onderwijskunde en pedagogiek rondom gelijke kansen en diversiteit. Met name het stimuleren van gelijke kansen voor ieder kind staat centraal. Elk kind op de groep wordt gezien en dat wat er in potentie in zit, wordt er ook uitgehaald. Het uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, binnen de opvang en op school. Onafhankelijk van de achtergrond van het kind. 

In de kinderopvang en in het basisonderwijs kunnen deze professionals een mooie rol vervullen op dit gebied. Zij werken met de kinderen, brengen veel tijd met hen door en leren vooral te zien wat de kinderen kunnen, wat er in zit. Zij krijgen meer inzicht hierin en leren bovendien hoe de ontwikkeling te verstevigen. De pedagogische en educatieve rol van de professional in haar/zijn werk wordt met de studie verstevigd en versterkt. We gaan daarbij uit van de praktijksituatie van de professional, in de kinderopvang en in het onderwijs.

Structurele achterstand 
De opleiding is ontstaan vanuit de gelijke kansen problematiek. Als je ziet wat er nu speelt binnen de grote steden en ook daarbuiten, dan zijn er kinderen die structureel een achterstand oplopen ten opzichte van wat ze zouden kunnen. De Pedagogisch Educatief Professional (PEP) krijgt onderwijs dat gericht is op het stimuleren en creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Er wordt specifiek ingegaan op didactiek en kennis die je nodig hebt om kinderen verder te helpen. Een PEP breng haar/zijn expertise en kennis terug in de organisatie waarin hij/zij werkt. Om ook direct in de kinderopvang en in de basisschool de bovengenoemde aspecten in de organisatie te versterken.

Een praktisch voorbeeld
Als PEP ga je bijvoorbeeld aan de slag met taalbevordering bij kinderen. Je leert heel doelgericht om waar te nemen bij welke kinderen mogelijk bepaalde taalachterstanden spelen. Je leert hoe je door spel en de inrichting daarvan, de taalontwikkeling zo kan optimaliseren en organiseren dat kinderen meer kansen krijgen hun taal verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd ben je je ook bewust van je eigen interactievaardigheden en weet je hoe je deze kunt uitbreiden om de taalontwikkeling in de groep te stimuleren. Bovendien kun je ook je collega’s helpen met professionaliseren op dit gebied. Er zijn natuurlijk meerdere gebieden die gericht gestimuleerd kunnen worden om gelijke kansen te creëren voor ieder kind. Over deze onderwerpen weet een PEP na haar/zijn studie heel veel.

Diversiteit, is dat culturele achtergrond of diversiteit van kinderen?
Een PEP leert oog en aandacht te hebben voor ieder kind én het unieke van ieder kind. Hij/zij ziet wat een kind in de groep nodig heeft. Maar diversiteit is geen eenduidig begrip. Er zijn heel veel verschillende definities. Deze opleiding is ook gericht op culturele diversiteit. De PEP krijgt binnen verschillende vakken les hierover. En dat heeft een doel. Veel kinderen met een ‘gedeelde’ identiteit naast de Nederlandse identiteit, herkennen zich vaak niet in voorbeelden en onderwerpen in het  spel dat wordt aangeboden wordt. Een PEP ontwikkelt zich ook hierin. Hoe kun je ervoor zorgen dat elk kind zich herkent in het aangeboden spel, spelmateriaal, of onderwerpen en voorbeelden die genoemd worden?

Diversiteit in de opleiding
Gelijke kansen en diversiteit spelen zich niet alleen af in het onderwijs dat je als PEP aangeboden krijgt maar hoogstwaarschijnlijk ook in de studiegroep waarin je twee jaar gaat studeren. Studenten kunnen vanuit een MBO opleiding (niveau 4) starten met de opleiding. Maar ook mensen die nu werken in de kinderopvang, het onderwijs of in een ander beroep kunnen de opleiding volgen.

Studenten die vanuit een andere studie doorstuderen brengen veel actuele kennis mee. Studenten die uit het ‘werkveld’ de opleiding volgen hebben veel praktijkervaring vanuit hun beroep. Al deze verschillende kennis en ervaring komt samen tijdens de studie en wordt ook benut tijdens de studie. De studie is niet alleen gericht op de eigen werkpraktijk maar geeft ook de mogelijkheid om over  grenzen heen te kijken. Studenten leren door de uitwisseling van ervaringen vanuit de diverse disciplines.

Professionele identiteitslijn, beroepstakenlijn en praktijklijn 
Binnen de opleiding is de studie gegroepeerd rondom drie lijnen:
1. De professionele identiteitslijn is gericht op: wie ben ik voor mijn organisatie, welke rol kan ik vervullen voor mijn team en het onderwijs en de opvang binnen de organisatie waar ik werk. Er wordt gekeken naar eigen handelen, naar  kwaliteiten en leerpunten. Intervisie, reflectie, uitwisselen met elkaar en leren op basis van casuïstiek staat centraal. 
2. De beroepstakenlijn is meer gericht op bepaalde thema’s of vak-inhouden. Bijvoorbeeld een thema of vak over hoe je spel stimuleert in de groep. Of hoe je omgaat met gelijke kansen creëren in de groep of hoe je zorgt dat je pedagogisch en educatief handelen verder verstevigd worden.
3. De praktijklijn is het werk op de werkvloer. Werken en leren gaan hand in hand. Werken is echt onderdeel van het curriculum. Onderdeel van het leren is dat je twee dagen in de week werkt in het (speciaal) basisonderwijs, de kinderopvang of een Integraal Kindcentrum (IKC). Alles wat je leert probeer je uit in de praktijk. Zo groei je langzaam in je rol als PEP-er.

De drie lijnen zijn heel erg met elkaar verbonden. Elk semester heeft een thema, waarin de lijnen met elkaar worden verbonden. Vanuit een holistisch (alomvattend) perspectief wordt gekeken naar wie jij bent als professional en wat je uiteindelijk doet op die werkvloer. Binnen de opleiding zijn diverse rollen benoemd: verbinder, initiator, pedagoog en vormgever. Binnen deze vier rollen ontwikkel jij je tot de pedagogisch professional waarvoor je wordt opgeleid.

Tot slot
We hebben hoge verwachtingen van onze studenten. We willen hen laten zien dat je meer kunt dan je denkt. Uiteraard mag je van ons verwachten dat we je daarin ondersteunen, op maat en naar behoefte! Kijk hier voor meer informatie. Bijvoorbeeld over de toelatingsvoorwaarden, een stageplaats vinden, een studiecoach die je ondersteunt tijdens de opleiding en de werkplekbegeleider op je werk/stage.