Lectoraat Dr. Stella van der Wal-Maris legt focus op Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap

Stella van der Wal-Maris lector

Vanaf april 2022 gaat Dr. Stella van der Wal- Maris in een tweede lectoraatsperiode op de Marnix Academie verder met het thema Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap.

In de eerste lectoraatsperiode (april 2018 - april 2022) waren Onderwijs & Leertechnologie en Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap de twee thema’s binnen het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs. Met de wijziging van de focus gaat ook de naam van het lectoraat veranderen in lectoraat Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap. Het lectoraat Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap sluit aan bij de profilering van de Marnix Academie als een lerarenopleiding die bij haar medewerkers, haar (aankomende) onderwijsprofessionals en leerlingen in het basisonderwijs maatschappelijke betrokkenheid wil aanwakkeren en omzetten in maatschappelijk handelen.

Het lectoraat richt zich op sociaal ondernemerschap in het primair onderwijs en in de lerarenopleiding. Kinderen die leren sociaal te ondernemen komen in aanraking met de echte wereld en met vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze leren bijdragen aan de oplossing van problemen door initiatief te nemen en tot actie over te gaan, om zo producten of diensten te ontwikkelen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de plasticsoep en opwarming van de aarde, maar ook aan verbetering van de leefbaarheid van een wijk en het terugdringen van vooroordelen, discriminatie en armoede. Al deze aspecten komen terug in de door de Verenigde Naties geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelen.  
Onderwijs in Sociaal Ondernemerschap zit op het snijvlak van Onderwijs gericht op Duurzame Ontwikkeling en Ondernemerschapsonderwijs. De Europese Commissie benoemt zowel aandacht voor duurzame ontwikkeling als het ontwikkelen van ondernemerschap als belangrijke aandachtsgebieden voor het onderwijs. 
Het gaat bij het leren sociaal te ondernemen ook om de vraag hoe je je verhoudt tot de ander en de wereld, om het samen perspectief ontdekken  en om het zoeken naar een goede balans tussen wat wenselijk is voor jezelf, de ander en de wereld.

De lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap voert onderzoek uit op het terrein van onderwijs in sociaal ondernemerschap: het onderdeel van burgerschapsonderwijs dat zich richt op het voorbereiden op het deelnemen aan en vormgeven van de maatschappij, zoals beschreven in de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht voor het funderend onderwijs (augustus 2021). 
Het inspectierapport van 8 maart 2022 maakt duidelijk dat 2/3 van de leerkrachten en schoolleiders vindt dat burgerschapsonderwijs op hun school verder ontwikkeld moet worden. Leerdoelen als het ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid en kritisch leren nadenken over de samenleving komen te beperkt aan bod. Er is handelingsverlegenheid en een gebrek aan materiaal. Het lectoraat wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs gericht op maatschappelijke betrokkenheid. 

Meer weten over het lectoraat Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap? Bekijk de webpagina over het lectoraat.