Pabo Voltijd » Vakken

Vakken majorfase

In de eerste twee jaar van je studie (de majorfase) bestudeer je de vakgebieden die je straks zelf gaat geven op de basisschool en leer je jouw toekomstige beroep beter kennen. Daarnaast volg je het programma LeerKracht. Je leert welke vaardigheden je nodig hebt om voor de klas te staan en wat je allemaal moet weten van basisschoolleerlingen.

Dit zijn de vakken die je krijgt in de eerste twee jaar van je studie aan de Marnix Academie.

Portfolio

Je hele studietijd bouw je aan je portfolio. Dit is een persoonlijke (digitale) map waarin je lesvoorbereidingen en uitslagen van toetsen kunt opslaan, maar ook bijvoorbeeld werkstukken van leerlingen. Zo kun je je leercurve in de vier jaar op de Marnix goed volgen.

Bekijk helemaal onderaan deze pagina de vakken van de Driejarige pabo.

Pedagogiek en onderwijskunde

Een belangrijk onderdeel van het leren lesgeven is het aanleren van onderwijsvaardigheden. Daarbij kun je denken aan het opbouwen van een les, een onderwijsleergesprek voeren, feedback geven aan kinderen en het inzetten en hanteren van werkvormen. In de colleges pedagogiek en onderwijskunde maak je kennis met bestaande ideeën over goed onderwijs. En ga je onderzoeken wat jouw visie op goed onderwijs eigenlijk is.

Je ontwikkelt je professionele onderwijsvaardigheden en experimenteert met het ontwikkelen van (vernieuwend) onderwijs. Je leert als aanstaande juf of meester je eigen visie op onderwijs te verwoorden en vorm te geven.

Daarnaast ga je actief op zoek naar antwoorden op pedagogische vragen als:

 • Hoe bouw je een pedagogische relatie op met kinderen?
 • Hoe leren kinderen en hoe ontwikkelen ze zich?
 • Hoe kun je als professional die ontwikkeling stimuleren?

LeerKracht

Leerkracht worden in Utrecht

Bij het vak LeerKracht doe je meer algemene kennis en vaardigheden op, die niet direct gekoppeld zijn aan een van de vakken op de basisschool.

Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Hoe geef ik les?
 • Hoe zorg ik voor een goed leerklimaat?
 • Hoe zorg ik dat alle leerlingen mee kunnen doen?
 • Hoe ontwerp ik uitdagend onderwijs?

Het vak LeerKracht sluit naadloos aan op de andere vakken en de stage.

Rekenen en wiskunde

Tijdens de lessen rekenen en wiskunde krijg je onder meer te maken met de volgende onderwerpen:

 • De ontwikkeling bij kinderen op het gebied van rekenen en wiskunde
 • Op welke manieren je rekenen bij kinderen kunt stimuleren in de kleuterklas, de midden- en bovenbouw
 • Welke materialen je daarvoor kunt gebruiken
 • Hoe je een les kunt opbouwen zodat zo veel mogelijk kinderen gemotiveerd worden en verder komen
 • Hoe je zwakke rekenaars begeleidt en sterke rekenaars uitdaagt

Juf of meester worden in Utrecht

Nederlands

Vanaf het eerste studiejaar verdiep je je in de visie van Interactief Taalonderwijs en ontdek je hoe je de taalontwikkeling van kinderen kunt stimuleren. Je leert hoe je inspirerende en verantwoorde taallessen op de basisschool ontwikkelt. Daarbij krijg je te maken met onderwerpen als:

 • Hoe geef je een betekenisvolle les begrijpend lezen in groep 7?
 • Hoe organiseer je ‘maatjeslezen’ in de middenbouw?
 • Hoe leer je kinderen verhalen schrijven voor de klassenkrant?
 • Hoe zorg je ervoor dat ook stille kleuters hun zegje doen in de kring?

Hierbij komen lezen, schrijven, spreken en luisteren, woordenschat en taalbeschouwing uitgebreid aan de orde. Ook lees je veel kinderboeken, verdiep je je in jeugdliteratuur en leer je hoe je boeken kunt gebruiken in je lessen.

Engels

In het tweede jaar van je opleiding aan de Marnix Academie leer je hoe je Engelse les kun geven aan basisschoolkinderen. In deze colleges komen onder andere aan de orde:

 • Talen leren in het algemeen
 • Engels vanaf groep 1
 • Verplicht Engels in groep 7 en 8

Je volgt zelf geen Engelse les, maar wel krijg je een kennistoets. In die toets moet je laten zien dat je het Engels minimaal op havo 5-niveau beheerst. Is de toets voldoende, dan houd je het Engels in de komende jaren zelf bij.

Haal je de toets niet? Dan werk je tijdens zelfstudietijd aan je Engels. De trainingslijn Engels kan je daarbij op weg helpen. Aan het einde van het tweede jaar moet je een voldoende hebben gehaald.

Aardrijkskunde en Geschiedenis

Op de Marnix Academie combineren we gedeelten van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. De nadruk ligt daarbij op het oudere basisschoolkind. Je leert hoe je vorm en inhoud kunt geven aan het vak en hoe je ‘gewone’ methodelessen op je eigen manier kunt invullen. Kaartlezen en topografie komen aan de orde, maar je ontdekt ook hoe je projecten kunt opzetten in de directe omgeving van je school.

Natuur, milieu en techniek (NMT)

Bij het vak 'natuur, milieu en techniek' leer je hoe je met uitdagende activiteiten de nieuwsgierigheid en verwondering bij je leerlingen kunt aanwakkeren. Je krijgt didactische tools aangereikt om je leerlingen uit te dagen tot onderzoek. Hierbij werk je veel met concrete materialen.

Je maakt in het eerste jaar kennis met de zeven aandachtsgebieden van NMT. Daarnaast leer je hoe je voor je leerlingen een verantwoorde les opbouwt in een veilige omgeving. In het tweede jaar verdiep je je verder in het vak en ga je aan de slag met complexere werkvormen.

Beeldende vorming

Creatieve lessen basis onderwijs

Bij beeldende vorming komen tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen aan de orde. Je leert hoe je leerlingen met behulp van materialen en technieken kunt stimuleren om beeldende werkstukken te maken. Ook leer je kinderen kijken naar en praten over beeldende kunst, en hoe ze kunst uit verschillende perioden en culturen kunnen waarderen.

Dramatische vorming

Het vak dramatische vorming geeft je de kennis en vaardigheden om dramalessen te kunnen geven aan kinderen. In het eerste jaar ontwikkel je je eigen stem, expressie en houding voor een groep en help je met dramalessen tijdens je stage. In het tweede jaar krijg je uitgebreide didactieklessen en onderzoek je hoe je dramavormen kunt koppelen aan andere (zaak)vakken in het basisonderwijs.

Bewegingsonderwijs

Pabo bewegingsonderwijs

In het eerste jaar volg je het programma ‘Bewegen in andere contexten’. Je leert wat je op bewegingsgebied kunt doen op het schoolplein, op sportdagen en tijdens schoolkampen. In het tweede jaar staat bewegingsonderwijs, oftewel gymnastiek, aan de leerlingen uit groep 1 en 2 centraal.

Sinds 2005 leiden de pabo’s alleen nog op voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2 van de basisschool. Maar bij de Marnix Academie kun je de Leergang Bewegingsonderwijs volgen. Hiermee word je alsnog bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8.

Lees hier meer over de Leergang Bewegingonderwijs.

Gezondheidskunde en verkeer

In het tweede jaar krijg je het vak gezondheidskunde. Hier zit het onderdeel 'verkeer' ook bij. Je leert hoe je leerlingen kunt helpen om lekker in hun vel te zitten, in een gezond klassenklimaat. Het praktische vak gezondheidskunde richt zich niet op leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD of autisme, maar juist op ‘gewone’ leerlingen met bijvoorbeeld een allergie of chronische hoofdpijn. Of leerlingen die thuis in ongewone, en soms moeilijke, omstandigheden opgroeien.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Gewone ziekten, kwaaltjes en de meest voorkomende chronische ziekten bij kinderen
 • Omgaan met ernstige ziekte of overlijden van een kind, ouder of leraar
 • De sociaal-emotionele en vooral seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen
 • Kindermishandeling
 • Voeding en beweging

Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming (GLV)

Bij godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming ligt het accent op vakdidactiek. Je gaat aan de slag met zingevingsvragen van jezelf en van kinderen en ontwikkelt je eigen visie op levensbeschouwelijke vorming op school. Je leert hoe je hierbij verhalen in kunt zetten vanuit meerdere perspectieven. En hoe je de dialoog, zowel tussen jou en je medestudenten, en tussen de leerlingen onderling, kunt stimuleren.

Bij GLV komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Hoe ontwikkelt een leerling zich op levensbeschouwelijk gebied?
 • Hoe geef ik op een betekenisvolle manier levensbeschouwelijke les aan leerlingen?
 • Hoe geef ik invulling aan bidden, zingen, vieringen en het werken met verhalen, de Bijbel en symbolen?
 • Hoe stimuleer en begeleid ik de levensbeschouwelijke dialoog tussen kinderen?

Logopedie en ‘Stem en expressie’

Wist je dat lichaamstaal een grotere impact heeft dan de inhoud van je boodschap? Daarom werk je bij het vak Stem en Expressie in het eerste jaar aan je eigen stem, spraak en expressie.
In het tweede jaar gaan we in op vragen als:

 • Hoe herken je kinderen met spraak- en taalstoornissen in je klas?
 • Wat kun je doen om deze kinderen te ondersteunen bij het leerproces in de klas?
 • Hoe ga je om met een stotterend kind?

Muziek

Zingen vormt vanaf het begin een belangrijk onderdeel van je opleiding aan de Marnix Academie. In een groep verken je liedrepertoire en oefen je je zangstem. In het tweede jaar gaan we dieper in op de theorie en de didactiek van muziek, gericht op het leiding geven aan zingende en spelende kinderen. Je ontwikkelt vaardigheden om kinderen uit alle leeftijdsgroepen (beter) te leren zingen.

In het eerste jaar leer je hoe je een goede muziekles ontwerpt en geeft. In het tweede jaar staat ook muziek beluisteren en bewegen op muziek op het programma.

Vakken op de Driejarige pabo

Kijken naar Kinderen

Je doet kennis op over ontwikkelingspsychologie, waarbij de ontwikkeling van het kind tussen 4 en 12 jaar oud centraal staat. Je voert een klein onderzoek uit om antwoord te krijgen op de vraag die jij interessant vindt. Je werkt daarbij met een handleiding, en volgens vaste onderzoeksrichtlijnen. Je houdt interviews en observeert kinderen in de (eigen) onderwijspraktijk.

Reken- en wiskundeonderwijs: Wat werkt?

Je houdt je bezig met de complexe vraag hoe je goed reken- en wiskundeonderwijs geeft. Je kiest zelf een deelthema op het gebied van didactiek van het reken- en wiskundeonderwijs. En je voert samen met je projectgroep zowel literatuuronderzoek als empirisch onderzoek uit.

Didactiek van het reken- en wiskundeonderwijs staat centraal. Ook peer feedback, het participeren in groepswerk en rapportage van onderzoeksactiviteiten komen aan de orde.

Talentontwikkeling bij jonge kinderen

Je maakt kennis met Ontwikkelingsgericht Onderwijs; een good practice van het stimuleren van talenten bij jonge kinderen. Je leert om sámen met kinderen onderwijs te ontwerpen, door goed te observeren en interactie aan te gaan. Door deze aanpak krijg je oog voor het kind in zijn geheel, binnen de sociaal-culturele omgeving waarin hij of zij opgroeit.

Portfolio

Net als studenten aan de reguliere pabo, houd jij als student aan de Driejarige pabo een portfolio bij: vanaf de eerste studiedag tot aan je afstuderen. Je portfolio is een persoonlijke (digitale) map waarin je lesvoorbereidingen en uitslagen van toetsen kunt opslaan, maar ook bijvoorbeeld werkstukken van leerlingen. Zo kun je je leercurve in de drie jaar op de Marnix Academie goed volgen.