Pabo Deeltijd » Zij-instroom

Aan de slag als zij-instromer in het basisonderwijs
Heb je altijd al in het basisonderwijs willen werken? Het zij-instroomtraject biedt je de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek bij het Marnix Onderwijs Centrum en een adaptief verkort scholingstraject  een bevoegdheid te krijgen als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.

Voor wie?
Het besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs staat open voor personen met een afgeronde, door de NVAO geaccrediteerde hbo- of wetenschappelijke opleiding. 

De eerste fase: het geschiktheidsonderzoek
Wil je als zij-instromer aan de slag, dan is de eerste stap het aanvragen van een geschiktheidsonderzoek. Dat doe je normaal gesproken niet zelf. Over het algemeen heb je al contact met een school of bestuur die jou wil benoemen. Het ‘bevoegd gezag’ vraagt dan het geschiktheidsonderzoek aan. De school/het bestuur betaalt de kosten voor het onderzoek.
Uit het geschiktheidsonderzoek blijkt of je als potentiële zij-instromer over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct als zij-instromer aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding. Lees meer over het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers.

De tweede fase: de scholing en begeleiding
Als je door het geschiktheidsonderzoek hebt aangetoond direct als zij-instromer voor de klas  te kunnen staan, start de fase van de scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing, vanwege de eerder verworven competenties, niet meer behoeft te zijn dan maximaal 640 uur, verdeeld over maximaal twee jaar.

Op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek wordt een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met de zij-instromer, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding.

De scholing bestaat uit een aantal modules waarin een stevige pedagogische en didactische basis wordt gelegd gecombineerd met de kennisbasis van de verschillende vakken. Deze modules zijn speciaal ontworpen voor zij-instromers en worden gegeven door ervaren docenten uit de deeltijd lerarenopleiding. Tijdens de scholingsmomenten wordt ingezoomd op de specifieke situatie van zij-instromers. Binnen de modules wordt per zij-instromer gedifferentieerd naar inhoud en omvang van de scholing. Dit gebeurt op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek. Naast de modules kunnen in het scholingsplan beeldcoaching, supervisie en aanvullend leren op de werkplek (stage) worden opgenomen. Een studieloopbaan begeleider begeleidt je gedurende het traject van de scholing.

De afronding: het bekwaamheidsonderzoek
Gedurende de fase van scholing en begeleiding  werk je aan een portfolio, het zogenaamde ‘meesterstuk’. Na afronding  van het meesterstuk en een positief toetsresultaat voor de overige onderdelen, volgt de laatste integrale toets, het Criterium Gericht Interview (CGI). Een goed verloop van het CGI betekent: je bent een startbekwame leraar! Je ontvangt een getuigschrift gelijkwaardig aan het pabo-diploma.

Planning
Geschiktheidsonderzoek: Na ontvangst van de aanvraag  wordt de procedure van het geschiktheidsonderzoek zo snel mogelijk gestart.
Scholing en begeleiding: op vier momenten in het jaar kan worden gestart met de scholing. De scholingsmomenten vinden plaats op de dinsdagmiddag/-avond van 16.30-20.00 uur, inclusief een half uur eetpauze.

Kosten en subsidie
Kosten geschiktheidsonderzoek: € 1.650,-. Mogelijke scholingskosten worden vastgesteld na het geschiktheidsonderzoek aan de hand van een scholingsplan.

Voor tegemoetkoming van kosten: zie website van DUO.