Onderzoek » Lectoraten » Toekomstgericht Onderwijs

Toekomstgericht onderwijs

Binnen het nieuwe lectoraat ‘Toekomstgericht Onderwijs’ wordt toekomstgericht onderwijs gedefinieerd als onderwijs dat leerlingen in staat stelt kennis, vaardigheden en een houding te verwerven die ze nodig hebben om actief zelfstandig en met anderen vorm te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de maatschappij waarin ze (willen) leven. Hierbij zijn persoonsvorming, burgerschapsvorming en de invloed van een snel digitaliserende wereld belangrijke thema’s.

Start

Op 10 mei 2019 hield lector Stella van der Wal-Maris haar lectorale rede waarmee het nieuwe lectoraat ‘Toekomstgericht Onderwijs’ officieel van start ging. Tijdens de rede werden opvattingen ten aanzien van toekomstgericht onderwijs en plannen voor de toekomst uitgedragen en geëxpliciteerd, en werd geschetst wat er al in gang is gezet. 

Onderzoek

De lector gaat leiding geven aan onderzoek op het terrein van toekomstgericht onderwijs. Het lectoraat verricht praktijkgericht onderzoek, waarbij in nauwe samenwerking met collega’s, studenten en werkveld kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Momenteel wordt er een onderzoeksgroep ‘Sociaal Ondernemerschap in het Onderwijs’ ingericht. Met het instellen van deze onderzoeksgroep wil het lectoraat een bijdrage leveren aan het vormgeven van ‘Education for Sustainable Development’, onderwijs dat zich richt op duurzame ontwikkeling. Het lectoraat sluit hiermee aan op een belangrijke Unesco-doelstelling en op het strategisch plan 2018-2021 van de Marnix Academie Met lef samen werken aan toekomstgericht onderwijs.

Het lectoraat geeft mee vorm aan onderzoek dat past bij zichtlijn 1 van de Radiant Onderzoeksprogrammering: Toekomstgericht Onderwijs.

Het lectoraat participeert in het Europese Ukids project. Hierin ontwikkelen lerarenopleiders, basisschoolleerkrachten en studenten uit Oostenrijk, Hongarije, Finland, Denemarken, Portugal en Nederland gezamenlijk al onderzoekend programmaonderdelen voor het implementeren van sociaal ondernemerschap in het curriculum van lerarenopleidingen en basisscholen.

Samenwerking

In het nieuwe lectoraat Toekomstgericht Onderwijs wordt samengewerkt met drie pabo’s van Radiant Lerarenopleidingen: Hogeschool iPabo, Hogeschool de Kempel en Iselinge Hogeschool.

Master

De vier samenwerkende Radiant Lerarenopleidingen ontwikkelen een nieuwe masteropleiding. Lector Stella van der Wal-Maris zal optreden als academic director van de masteropleiding en is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en borging van het niveau van de opleiding. 

Over de lector

Stella van der Wal-Maris is sinds 1991 verbonden aan de Marnix Academie. Zij startte als docent rekenen-wiskunde. Haar interesse in leren, evalueren, curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie maakte onder meer dat ze programmaleider toetsing is geweest en dat ze aan de wieg stond van de academische pabo van de Marnix academie. Later begon ze aan een promotietraject met als centraal thema: leren en de rol van de leeromgeving. In 2017 is zij gepromoveerd op het leren van studenten in academische pabo-trajecten.
Bekijk het Linkedin-profiel van Stella.

Stella van der Wal-Maris

Publicaties

Rigg, E., & van der Wal-Maris, S. (2020). Student Teachers’ Learning About Social Entrepreneurship Education – A Dutch Pilot Study in Primary Teacher Education, Discourse and Communication for Sustainable Education11(1), 41-52, doi: 10.2478/dcse-2020-0005.

Lectorale rede van Stella van der Wal-Maris, uitgesproken op 10 mei 2019

(How to) challenge primary school students to be social entrepreneurs
Van der Wal-Maris, S. J., Mol, K. & Laane, T. (2018). Workshop held at EAPRIL conference, 11-14 November, Portoroz, Slovenia.

Verslag EAPRIL 2018, Slovenië