Onderzoek » Promovendi » Stella van der Wal-Maris

Promotieonderzoek

Stella is in 2017 gepromoveerd. Zij startte in 2009 een promotieonderzoek waarin het leren van studenten in academische pabo-trajecten centraal stond. 

Het onderzoek
Aanleiding
Sinds 2008 zijn er in Nederland academische opleidingstrajecten tot leraar basisonderwijs. Kennis over de groep studenten die kiest voor een dergelijk traject en over de inrichting van hun leeromgeving  ontbreekt nagenoeg.

Doelen
Een van de doelen van dit onderzoek is het genereren van kennis over studenten in academische pabo-trajecten. We willen meer inzicht krijgen in overeenkomsten en verschillen in de motieven voor de keuze van de opleiding en het beroep, in verwachtingen ten aanzien van leren en in de leerconcepties en leeroriëntaties van  reguliere en academische studenten.

Het onderzoek richt zich daarnaast op het stimuleren van (de ontwikkeling van) een betekenisgericht leerpatroon. Een dergelijk leerpatroon is belangrijk voor leraren. Na de opleiding vraagt het beroep van leraar een voortdurende professionele ontwikkeling (Day, 1999) en een betekenisgericht leerpatroon wordt hiervoor als voorwaardelijk gezien (Vermunt & Endedijk, 2011). Echter, van leraren in opleiding laat slechts een klein deel een dergelijk leerpatroon zien. Reproductie-  en overlevingsgericht leren komen ook relatief veel voor (Oosterheert & Vermunt, 2001; Van Petegem, Donche, & Vanhoof, 2005). Een betekenisgericht leerpatroon zal vaak tijdens de opleiding ontwikkeld moeten worden. Met dit onderzoek willen we zicht krijgen op hoe een dergelijk leerpatroon in academische pabo-trajecten gestimuleerd wordt. Academische pabo-trajecten combineren een beroepsgerichte insteek met een wetenschappelijke. Deze dubbele focus vraagt veel van studenten, en het is aannemelijk dat dat zijn weerslag heeft op (veranderingen in) het leerpatroon van de studenten. De vraag rijst wat in de leeromgeving van academische pabo-studenten van invloed is op het uitgroeien tot academisch geschoolde, betekenisgerichte lerende professionals.

 • Day, C. (1999). Developing Teachers. The challenges of Lifelong Learning. London/New York: The Falmer Press.
 • Oosterheert, I. E. & Vermunt, J.D. (2001). Individual differences in learning to teach: relating cognition, regulation and affect. Learning and Instruction, 11(2), 133-156. doi:10.1016/S0959-4752(00)00019-0
 • Van Petegem, P., Donche, V., & Vanhoof, J. (2005). Relating preservice teachers’ approaches to learning and preferences for constructivist learning environments. Learning Environments Research, 8(3), 309–332. doi:10.1007/s10984-005-1564-7
 • Vermunt, J. D., & Endedijk, M. D. (2011). Patterns in teacher learning in different phases of the professional career. Learning and Individual Differences, 21(3), 294-302. doi:10.1016/j.lindif.2010.11.019

Het onderzoek kent de volgende centrale vraagstellingen

 • Wat zijn met betrekking tot leren verschillen tussen academische en reguliere pabo-studenten?
 • Hoe veranderen leerpatronen van studenten in academische opleidingstrajecten gedurende de opleiding?
 • Hoe wordt bij studenten in academische opleidingstrajecten de ontwikkeling van een betekenisgericht leerpatroon gestimuleerd?

Het project bestaat uit de volgende vier deelstudies

 • Een grootschalig survey-onderzoek (op 16 hogescholen) naar motieven, verwachtingen, leerconcepties en leeroriëntaties van academische en reguliere studenten bij aanvang van de studie.
 • Een explorerende studie op drie hogescholen waarin het stimuleren en faciliteren van betekenisgericht leren van academische studenten centraal staat.
 • Een beschrijvende studie waarin de verandering van het betekenisgericht leerpatroon van eerstejaars academische studenten van drie pabo’s wordt afgezet tegen die van reguliere studenten en tegen de inrichting van de leeromgeving.
 • Een studie waarbij de ontwikkeling van leerpatronen gedurende de hele opleiding van zowel academische als reguliere studenten van drie pabo’s in kaart wordt gebracht, om vervolgens te beschrijven hoe afgestudeerde  academische studenten veranderingen in hun betekenisgericht leerpatroon en de invloed van de leeromgeving percipiëren.

Betrokkenen

 • Promovendus: Stella J. van der Wal-Maris, hogeschoolhoofddocent aan de Marnix Academie,  promovenda / PhD student aan de TU/e - Eindhoven School of Education
 • Promotor: prof. dr. Douwe Beijaard, TU/e - Eindhoven School of Education
 • Dagelijks begeleiders: dr. Gonny L. M. Schellings, TU/e - Eindhoven School of Education en dr. Jeannette J. M. Geldens, Kempel Onderzoekscentrum, De Kempel

Vragen? Mail Stella 

Onderzoekpublicaties

 • Van der Wal-Maris, S. J., Oosterhuis, T., Koertshuis, E., & Geldens, J. J. M. (2010). Leren binnen academische opleidingstrajecten tot leraar basisonderwijs. Workshop voor VOR HO-Sirius conferentie Excellence, Research & Development, Utrecht, The Netherlands.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Geldens, J. J. M. & Beijaard, D.(2011).The academic student in primary school teacher training in The Netherlands. Paper voor ISATT conference, Braga, Portugal.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Geldens, J. J. M. , & Beijaard, D. (2011). De academische pabostudent. Verschillen tussen studenten die kiezen voor een regulier en een academisch opleidingstraject tot leraar basisonderwijs. Paper voor Onderwijs Research Dagen, Maastricht, The Netherlands
 • Van der Wal-Maris, S. J., Beijaard, D., & Geldens, J. J. M. (2011). Differences between academic and regular prospective primary school teachers in the Netherlands. Paper voor Joint Meeting of Research Schools, Joensuu, Finland.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Geldens, J. J. M. , & Beijaard, D. (2011). Wie is die academische pabostudent? Onderzoek naar verschillen tussen studenten die kiezen voor een regulier en een academisch opleidingstraject tot leraar basisonderwijs. Paper voor VELON/ VELOV congres, Noordwijkerhout, The Netherlands.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Geldens, J. J. M., &  Beijaard, D. (2012). Motieven, verwachtingen, leerconcepties en leeroriëntaties van reguliere en academische studenten aan lerarenopleidingen basisonderwijs bij aanvang van de studie. Pedagogische Studiën, 89, 255-271.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Geldens, J. J. M., &  Beijaard, D. (2013). Hoe kan de leeromgeving in academische pabo’s bijdragen aan betekenisgericht leren? Paper voor het symposium ‘Hoe lerarenopleidingen studenten kunnen bewegen tot betekenisgericht leren’ at Onderwijs Research Dagen, Brussel, Belgium.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Schellings, G. L. M., Geldens, J. J. M., &  Beijaard, D. (2015). Academic primary teacher education: a powerful learning environment for fostering meaning-oriented learning? Paper voor het symposium ‘Powerful learning environments in teacher education’ op EARLI conference on learning and instruction, Limassol, Cyprus.
 • Van der Wal-Maris, S. J., Geldens, J. J. M., Schellings, G. L. M., &  Beijaard, D. (2015). De toename van betekenisgericht leren in reguliere en academische lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Paper voor Onderwijs Research Dagen, Leiden, The Netherlands.