Onderzoek » Promovendi » Lisette Uiterwijk - Luijk

Promotieonderzoek

Het ministerie vraagt om opbrengstgericht werken. Een belangrijk onderdeel hiervan is onderzoeksmatig werken. Volgens de inspectie spelen zowel bestuur, als schoolleider, als leraren daarbij een cruciale rol. Maar werkt het überhaupt? Gaan door onderzoeksmatig werken de leerresultaten omhoog? Welke invloed heeft het bestuur op de schoolleiding? En welke invloed heeft vervolgens de schoolleiding op leraren? En tot slot waar het allemaal om draait in het onderwijs: welk effect heeft dat op de leerlingen? Aansluitend bij deze actualiteit vindt een grootschalig onderzoek plaats naar succesfactoren in de samenhang tussen de verschillende rollen van bestuurders, leidinggevenden en leraren en de invloed daarvan op leerlingen op het gebied van onderzoeksmatig werken.

Onderzoeksvraag
In dit onderzoek gaat het bij opbrengstgericht werken niet alleen om toetsresultaten, maar om de totale kwaliteit van de school, waarbij alle mogelijke relevante gegevens betrokken worden. Dat vergt een onderzoekende houding van alle professionals in de school: opbrengstgericht werken in een onderzoekende cultuur. Dit onderzoek gaat na welke invloed schoolbestuur, schoolleiding en leraren op elkaar hebben op het gebied van onderzoeksmatig werken en wat het effect daarvan is op de onderzoekende houding van leerlingen.

Werkwijze
Het eerste deel van dit onderzoek bestond uit een grootschalige survey. In 2012/2013 zijn digitaal vragenlijsten uitgezet worden onder schoolbesturen, schoolleiders, leraren en leerlingen. In totaal deden 27 besturen met 71 scholen mee aan de survey. De vragenlijsten zijn ingevuld door: 36 bestuurders, 79 schoolleiders, 249 leraren en 1002 leerlingen. Alle deelnemende scholen ontvingen een schoolrapport met daarin een overzicht van de gemiddelde scores op het gebied van onderzoeksmatig werken van de verschillende deelnemers uit de eigen organisatie, inclusief de positie ten opzichte van andere deelnemende scholen.
Het tweede deel van dit onderzoek bestaat uit een meervoudige casestudy. Op basis van de gegevens uit de survey is in 2015 bij drie scholen die hoog scoren op het gebied van onderzoeksmatig werken gekeken naar succesfactoren op het gebied van het bevorderen van onderzoeksmatig werken in de basisschool.

Doel
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in onderzoeksmatig werken en onderzoeksmatig leiderschap in het primair onderwijs in Nederland. De resultaten zullen leiden tot een beter begrip en een beter beeld van de interacties tussen schoolbestuur, schoolleiding en leraren op het gebied van onderzoeksmatig werken en het effect daarvan op de onderzoekende houding van leerlingen.
De resultaten van dit onderzoek laten zien welke interventies schoolbesturen, schoolleiding en leraren kunnen doen om het onderzoeksmatig handelen in de school te stimuleren en meer ‘evidence-based’ te gaan werken, om zo de onderzoekende houding en de leerresultaten van leerlingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te versterken en een link te leggen tussen theorie en praktijk. Dit zal bijdragen aan opbrengstgericht werken, aan de kwaliteit van scholen en dus aan de resultaten van leerlingen.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?
Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Lisette Uiterwijk-Luijk, senior adviseur bij het Marnix Onderwijscentrum en lid van de Kenniskring Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova.

Promotor van dit onderzoek is Prof. Dr. Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Copromotoren van dit onderzoek zijn Dr. Meta Krüger, lector van de Kenniskring Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova en Dr. Bonne Zijlstra.

Vragen? Mail Lisette

Lees ook het interview met Lisette Uiterwijk over haar promotieonderzoek.

Uiterwijk-Luijk, E. (2012). Werken met data. Basisschoolmanagement (01), pp. 9-12.

Uiterwijk, L. (2014). De onderzoekende school van bestuur tot leerling. In: Krüger (red.), Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bussum: Coutinho. 

Uiterwijk, L. (2014). Onderzoeksmatig leiden en leren in de basisschool: een promotieonderzoek. In: Krüger (red.), Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bussum: Coutinho.  

Amels, J. & Uiterwijk, L. (2015) Voorkom ruis bij interpreteren data. SchoolManagement totaal, 17 (2), 7-9. 

Uiterwijk-Luijk, L., Krüger, M., Zijlstra, B. & Volman, M. (2016) The Relationship between Psychological Factors and Inquiry-based Working by Primary School Teachers. Educational Studies.