Over Marnix » Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Governance

In de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen is door de Vereniging Hogescholen vastgelegd hoe toezicht en bestuur geregeld horen te zijn. De Marnix Academie onderschrijft de branchecode. 

Organogram

Raad van toezicht

De Raad houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De Raad staat het College van Bestuur met raad terzijde.
De leden van de Raad dienen in alle opzichten onafhankelijk te zijn.  De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Ieder lid dient te beschikken over een specifieke deskundigheid, maar moet daarnaast in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen voor een periode van drie en vervolgens twee jaar worden herbenoemd. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.
Ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad is een auditcommissie ingesteld.

Ten behoeve van zijn goede functioneren heeft de Raad een reglement  en een toetsingskader opgesteld, alsmede een profielschets en een rooster van aftreden.

Lees meer over de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Marnix Academie.  In het bestuurs- en beheersreglement is vastgelegd hoe het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld. Het College van Bestuur is tweehoofdig. Met handhaving van de gezamenlijke eindverantwoordelijkheid is een nadere taakverdeling vastgelegd.

Lees meer over het CvB

Opleidingsmanagers

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de onderwijsprogramma’s ligt bij drie opleidingsmanagers: één voor de bacheloropleiding, één voor de masteropleidingen en één voor het Marnix Onderwijscentrum.

Managementoverleg

Het College van Bestuur, de Opleidingsmanagers en het Hoofd Bedrijfsvoering vormen samen het Managementoverleg. In dit overleg wordt het beleid van de hogeschool mede geïnitieerd, voorbereid en geëvalueerd.

Medezeggenschapsraad

Het College van Bestuur hecht aan de betrokkenheid van medewerkers en studenten. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, met wie het College van Bestuur regelmatig overlegt. Beleid dat het College van Bestuur wil vaststellen, wordt (afhankelijk van het onderwerp) ter advisering of instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. 

Horizontale dialoog

Het College van Bestuur onderhoudt structureel contact met twee klantgroepen die bij de hogeschool betrokken zijn: de studenten en het beroepenveld. Er is overleg met:

  • de studentenraad, die activiteiten voor studenten organiseert en de belangen van studenten behartigt;
  • de veldadviesraden, die aan elk van de opleidingen zijn verbonden en waarin vertegenwoordigers van het beroepenveld zitting hebben;
  • de stuurgroep van Partners in Opleiding en Ontwikkeling, waarin bestuurders van de  deelnemende basisscholen zitting hebben;
  • het regionaal platform Partners in Onderwijs Utrecht en omstreken, waarin de drie Utrechtse lerarenopleidingen en de regionale werkgevers vertegenwoordigd zijn.