Lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie

Onderzoeksthema

De lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie valt onder het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs. Binnen het thema een beredeneerde en betekenisvolle inzet van leertechnologie richt het onderzoek zich op het duurzaam integreren van technologische ontwikkelingen. Vanuit het perspectief van de betekenis van nieuwe leertechnologie voor het realiseren van krachtig en betekenisvol leren en onderwijzen.  

Het benutten van technologische ontwikkelingen in het primair onderwijs is een gezamenlijke uitdaging voor lerarenopleidingen en scholen voor primair onderwijs, en op dit terrein is nog veel onderzoek nodig. Het creëren van samenhang tussen een visie op leren, onderwijzen en het kritisch beschouwen en integreren van bepaalde vormen van digitale technologie verdient aandacht. Het lectoraat wil bijdragen aan het vergroten van inzicht in hoe lerenden, leerprocessen, leeromgevingen en de interactie hiertussen veranderen in een gedigitaliseerde wereld.  

Bij dit thema ligt het accent op het onderzoeken van de inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen in het primair onderwijs en in de lerarenopleiding, vanuit een onderwijskundig, (vak)didactisch en pedagogisch perspectief. Veel basisscholen en hogescholen zullen zich de komende tijd bezinnen op de inzet van leertechnologie in het onderwijs, hogescholen zullen daarnaast kijken welke vormen van blended learning en digitaal afstandsonderwijs een verrijking kunnen zijn. Vragen naar de meerwaarde van de inzet van digitale technologie voor het leren, naar wat het betekent voor de rollen van leraren/docenten en leerlingen/studenten zijn leidend voor te verrichten onderzoek. Ze kaderen in, maar bieden ook voldoende ruimte om te reageren op calls, zoals bijvoorbeeld vanuit NWO (‘second wave’ corona-onderzoek) of vanuit de SPRONG Impuls-gelden.

Wil je meer weten over de actualiteiten, publicaties en presentaties? Bekijk dan de pagina lectoraat Toekomstgericht Onderwijs.

Lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie 

De lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie bestaat momenteel uit vijf leden: vier docentonderzoekers en de lector Toekomstgericht Onderwijs. De docentonderzoekers zijn werkzaam bij respectievelijk Marnix Academie, iPabo, Iselinge Hogeschool en Hogeschool De Kempel. Vanaf september 2021 gaan ook studentonderzoekers participeren in de lectoraatsgroep. Twee docentonderzoekers hebben een mastergraad, de twee andere zijn gepromoveerd. De docentonderzoekers hebben expertise op het terrein van het onderzoek.