Lectoraat Toekomstgericht Onderwijs

Over de lector

Dr. Stella van der Wal-Maris is lector Toekomstgericht Onderwijs, met als standplaats de Marnix Academie (Utrecht).

Lectoraatsgroepen

Het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs kent twee lectoraatsgroepen. Aan het thema een beredeneerde en betekenisvolle inzet van leertechnologie is de lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie gekoppeld, aan het thema en onderwijs in sociaal ondernemerschap de lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap.   

Lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie 

De lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie bestaat momenteel uit vijf leden: vier docentonderzoekers en de lector Toekomstgericht Onderwijs. De docentonderzoekers zijn werkzaam bij respectievelijk Marnix Academie, iPabo, Iselinge Hogeschool en Hogeschool De Kempel. Vanaf september 2021 gaan ook studentonderzoekers participeren in de lectoraatsgroep. Twee docentonderzoekers hebben een mastergraad, de twee andere zijn gepromoveerd. De docentonderzoekers hebben expertise op het terrein van het onderzoek.

Lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap

De lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap bestaat uit acht leden: vijf docentonderzoekers, twee studentonderzoekers en de lector Toekomstgericht Onderwijs. Vier docentonderzoekers zijn werkzaam bij de Marnix Academie, één docentonderzoeker werkt op detacheringsbasis. De docentonderzoekers hebben een mastergraad of een vergelijkbare kwalificatie. Zij hebben expertise op het terrein van onderzoek. De studentonderzoekers zijn studenten van de academische pabo.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek van het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs richt zich op twee thema’s: een beredeneerde en betekenisvolle inzet van leertechnologie en onderwijs in sociaal ondernemerschap

Een beredeneerde en betekenisvolle inzet van leertechnologie 

Binnen het thema een beredeneerde en betekenisvolle inzet van leertechnologie richt het onderzoek zich op het duurzaam integreren van technologische ontwikkelingen. Vanuit het perspectief van de betekenis van nieuwe leertechnologie voor het realiseren van krachtig en betekenisvol leren en onderwijzen.  

Het benutten van technologische ontwikkelingen in het primair onderwijs is een gezamenlijke uitdaging voor lerarenopleidingen en scholen voor primair onderwijs, en op dit terrein is nog veel onderzoek nodig. Het creëren van samenhang tussen een visie op leren, onderwijzen en het kritisch beschouwen en integreren van bepaalde vormen van digitale technologie verdient aandacht. Het lectoraat wil bijdragen aan het vergroten van inzicht in hoe lerenden, leerprocessen, leeromgevingen en de interactie hiertussen veranderen in een gedigitaliseerde wereld.  

Bij dit thema ligt het accent op het onderzoeken van de inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen in het primair onderwijs en in de lerarenopleiding, vanuit een onderwijskundig, (vak)didactisch en pedagogisch perspectief. Veel basisscholen en hogescholen zullen zich de komende tijd bezinnen op de inzet van leertechnologie in het onderwijs, hogescholen zullen daarnaast kijken welke vormen van blended learning en digitaal afstandsonderwijs een verrijking kunnen zijn. Vragen naar de meerwaarde van de inzet van digitale technologie voor het leren, naar wat het betekent voor de rollen van leraren/docenten en leerlingen/studenten zijn leidend voor te verrichten onderzoek. Ze kaderen in, maar bieden ook voldoende ruimte om te reageren op calls, zoals bijvoorbeeld vanuit NWO (‘second wave’ corona-onderzoek) of vanuit de SPRONG Impuls-gelden.

Onderwijs in sociaal ondernemerschap

Binnen het thema onderwijs in sociaal ondernemerschap richt het onderzoek zich op een didactiek voor het leren sociaal te ondernemen: een didactiek die leerlingen in staat stelt de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling.  

Onderwijs in sociaal ondernemerschap is gericht op het leren om actief en ondernemend bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het onderwijs richt zich enerzijds op het ontwikkelen van compassie, empathie en zorgzaamheid, en anderzijds op het leren creëren van waarde ten aanzien van duurzaam samenleven en ontwikkelen. Het is een manier om in het onderwijs te ondersteunen dat leerlingen/studenten oefenen om hun rol als burger in de democratische samenleving te vervullen het zelf actief en met anderen leren om perspectief te zien. Het draagt bij aan het volwassen in de wereld komen (erkennen van en zorgen voor wat er op het spel staat ten aanzien van democratie, ecologie en zorg). Onderwijs in sociaal ondernemerschap staat in het basisonderwijs en de lerarenopleiding nog in de kinderschoenen, en doorontwikkeling vraagt gezamenlijke inspanning en onderzoek.

Dit thema richt zich op het bijdragen aan conceptontwikkeling en theorievorming met betrekking tot onderwijs in sociaal ondernemerschap in het primair onderwijs en de lerarenopleiding. Daarnaast worden praktische handreikingen voor het primair onderwijs en de lerarenopleiding ontwikkeld, en wordt er een platform ingericht voor scholen die zich (willen) richten op sociaal ondernemen.

Samenwerking

Toekomstgericht Onderwijs; voor de helft gerealiseerd door samenwerking tussen vier Radiant partnerhogescholenlerarenopleidingen: IPabo, De Kempel, Iselinge en Marnix Academie. 

Onderwijs

Vanuit het lectoraat is een master Onderwijs & Technologie ontwikkeld. Deze master is geaccrediteerd en start in september 2021. De lector is academic director van de master, diverse leden van de lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie zijn ook ontwikkelaar van en docent in de master.

Impact

Het Lectoraat Toekomstgericht Onderwijs heeft in haar eerste jaar vooral ingezet op het ontwikkelen van focus, het formeren en organiseren van een lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap, het inrichten van een onderwijswerkplaats ‘Samen de Regie!‘ (gericht op de inzet van ICT bij gepersonaliseerd leren), het continueren van reeds eerder in gang gezette (internationale) projecten gericht op Social Entrepreneurship Education en het ontwikkelen van een master Onderwijs & Technologie. Eveneens is de lectorale rede geschreven en uitgesproken (Van der Wal-Maris, 2019). In het tweede en derde jaar zijn onderzoeksprojecten gedefinieerd, zijn er bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het nieuwe bachelorcurriculum van de Marnix Academie, is de lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie ingericht, voorbereidend werk gedaan voor een nieuw internationaal project gericht op Social Entrepreneurship Education, en is er gewerkt aan zowel wetenschappelijke als professionele artikelen. Daarnaast zijn er verschillende bijdragen geleverd aan congressen.

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs? Neem dan contact op met Stella van der Wal - Maris: s.vdwal@hsmarnix.nl

Publicatie- en productenoverzicht

De Vries, G., Van der Wal-Maris, S. J., De Hamer, A. & Nijdam, C. (Geaccepteerd). The raise of Competence-Based Learning in The Netherlands and its impact on the implementation of ESD at Marnix Academie, Teacher Training Institute for Primary Education. Hoofdstuk in boek met betrekking tot Rouder Sense of Purpose.    

Hebing, R. & Oonk, B. 20 januari 2021. Sessie ‘Plugged programmeren in reken-wiskunde-onderwijs’ tijdens webinar ‘Naar meer programmeren op de basisschool’ van TechYourFuture.   

Hebing, R., & Oonk, B. (2021). Computational thinking op de pabo: van ontwerpprincipes naar ontwerpimplementatie. Bijdrage aan de online Onderwijs Research Dagen 2021, 7-9 juli.

Jansen, P. & Van der Wal-Maris, S.J. (2021). Digitale technologie voor een betere wereld. Webinar. 

Lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal ondernemerschap. (2021). Leaflet Leren Sociaal te Ondernemen in het basisonderwijs. 

Mol, K. & Van der Wal-Maris, S. J. (ingediend bij JSW). Kinderen als (sociale) changemakers

Mout, F., & Slappendel, J. (2021). Leren Sociaal te Ondernemen op de basisschool. Workshop op jubileumcongres Duurzame Pabo, 15 april 2021. 

Rijborz, D., & Van der Wal-Maris, S. J.  (2021). Bijdrage van storymaps aan de onderzoekende houding van leerlingen en het (leren) verklaren van de wereld om hen heen. Rondetafelgesprek op Onderwijs Research Dagen, 7-9 juli 2021. 

UKids projectgroep (2021). Website UKids - YouthStart - Entrepreneurial Challenges.  (Website ontwikkeld als onderdeel van het Erasmus+ project Youth Start Social Entrepreneurship Programme for Kids). 

Van der Wal-Maris, S. J. (2021). Jij maakt verschil! Lezing op jubileumcongres Duurzame Pabo, 15 april 2021.

Van der Wal-Maris, S. J., Mol. K., & Rigg, E. (2021). Grensverleggend opleiden: leren bijdragen aan duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap. Rondetafelgesprek. Online VELON/VELOV congres.  

Van der Wal-Maris, S. J., Rigg, E., Van Voorthuijsen, M. & Van Oortmerssen, M. (2021). Leren Sociaal te ondernemen - Theoretische verkenning (eerste versie, voor intern gebruik op Marnix Academie). 

Wezendonk-Brouwer, A., & Van der Wal-Maris, S. J. (2021). Hoe kan de inzet van adaptieve leersystemen de didactische kwaliteit van reken- wiskundeonderwijs in de basisschool vergroten? Rondetafelgesprek op Onderwijs Research Dagen 2021. 

Wezendonk-Brouwer, A., & Van der Wal-Maris S.J.  (2021). (Ingediend) Increasing the pedagogic quality of mathematics education in primary schools by the use of adaptive learning systems in (werktitel).  EAPRIL, 24-26 november 2021. 

Hebing, R. (2020). Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher education. Presentatie Networked Learning Conference, 19 mei 2020.  

Hebing, R. (2020). CT op de pabo. Presentatie tijdens ELWIeR-onderzoeksgroepbijeenkomst, 6 februari 2020. 

Hebing, R. (2020). Computational thinking: curriculumnieuwkomer op de pabo. Presentatie op ECENT ELWIeR-conferentie, 15 mei 2020.  

Hebing, R., & Vrieling, E. (2020). Netwerkleren en studentenwelzijn. Presentatie op Trends Conferentie 20 november 2020. 

Hebing, R., Vrieling, E., & Vermeulen, M. (2020). (ingediend bij Teachers and Teaching: Theory and Practice). Design Principles to support Student Learning in Teacher Learning Groups.  

Rigg, E. & Van der Wal-Maris, S.J. (2020). Student Teachers’ Learning about Social Entrepreneurship Education. A Dutch Pilot Study in Primary Teacher Education. Journal Discourse and Communication for Sustainable Education, 11 (1), 41-52. Doi: 10.2478/dcse-2020-0005

Van der Wal-Maris, S. J. (2020), Bijdrage Marnix Academie in Doen wat wenselijk is. Uitgave Radiant lerarenopleidingen.

Van der Wal-Maris, S. J. (2020). Een waarde(n)volle inzet van technologie. Lezing op kennisdag #durfteverbinden van PCOU, Nieuwegein. 

Van der Wal-Maris, S. J. (2020). Entrepreneurial activities for the good of society – Challenging  practice in Dutch primary education. Online presentatie op congres Social Entrepreneurship Education in Childhood, Hongarije. 

Van der Wal-Maris, S. J. (2020). Leren sociaal te ondernemen. Lezing op matinee café Social Entrepreneurship Education (UKids) van Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht en de schoolbesturen van het PO Partnerschap Provincie Utrecht, 23 september 2020. 

Hebing, R. (2019). CT op de pabo. Presentatie op Vakdidactiekdag Informatica van Netwerk Vakdidactiek Informatica, 10 december 2019.  

Van der Wal-Maris, S.J. (2019). In verbinding Onderwijs met het oog op de toekomst. Lectorale rede. Utrecht: Marnix Academie.

Van der Wal-Maris, S. J., Beijaard, D., Schellings, G., & Geldens, J. (2019) Exploring changes in student teachers’ meaning-oriented learningJournal of Education for Teaching45(2), 155-168, Doi: 10.1080/02607476.2018.1548171  

Van der Wal-Maris, S. J., & De Putter, J. (2019). Sociaal ondernemerschap in het curriculum! Interactieve presentatie op VELON/VELOV congres 2019, Breda. 

Van der Wal-Maris, S. J. & Teunissen, C. (2019). Samen duurzaam leven en ontwikkelen – een appel op de lerarenopleiding. Workshop op International Learning Festival_Co-creating Meaningful Education, Helmond. 

Van der Wal-Maris, S. J., Mol. K., & Laane, T. (2018). (How to) challenge primary school students to be social entrepreneurs. Workshop gehouden op EAPRIL2018 conferentie, Portoroz, Slovenia. 

Van der Wal-Maris, S. J., & Oosterheert, I. E. (2018). Van opleiden naar leren? Rondetafel gesprek. VELON/VELOV Congres 2018, Roermond.  

Van der Wal-Maris, S. J., Beijaard, D., Schellings, G. L. M., & Geldens, J. J. M. (2018). How meaning-oriented learning is enhanced in Dutch academic primary teacher education. Teacher Development, 22(3), 375-393. Doi:10.1080/13664530.2018.1442874 

Van Popta-Erkelens, M. A., Van der Wal-Maris, S. J., Peltenburg, M. (2018). Onderzoek en innovatie in heterogene Research & Designgroepen. In: Willemse, T. M., & F. Boei (red.), Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 5: Onderzoek naar en door de lerarenopleiders/ opleidingen. Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON), 143-147. 

Van der Wal-Maris, S. J. (2018). Geef Pabostudent meer grip op leren. Didactief. Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk 48(3): 36-37. 

Rigg, E.M. (2018). Verslag trainee PDiON Elizabeth Rigg, Opleidingsdocente Bacheloropleiding Marnix Academie. In Van den Berg, B. & J.Castelijns (Reds.). Vertel verhalen. Treed in dialoog. Denk samen na! integratie van professionele dialoogvormen in onderwijs en nascholing op 4 hogescholen: kansen en belemmeringen (pp. 58-63). Utrecht / Helmond: Een CEPM - Radiant project.