Over Marnix » Kwaliteitsafspraken

De Marnix Academie is in het voorjaar van 2019 als zeer goed beoordeeld door het NVAO-panel over het Plan Kwaliteitsafspraken. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die hogescholen en universiteiten besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Driejarige Pabo vwo

Studenten zeer betrokken
Het panel van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) gaf aan zeer plezierige gesprekken te hebben gevoerd met management, studenten, MR en de Raad van Toezicht. Over de rol en betrokkenheid van de studenten zei het panel dat onze studenten uitstralen dat ze trots zijn op de school, dat ze in de gesprekken deskundige afgewogen antwoorden geven, goed naar zichzelf en de school kijken, een open houding hebben en een enorme taakvolwassenheid tonen. Daar kunnen de studenten trots op zijn!

Kwaliteitsafspraken

De keuze van de overheid om de basisbeurs om te zetten in een studievoorschot leidt tot een kostenbesparing: de zogeheten studievoorschotmiddelen. Deze middelen dienen hogescholen en universiteiten in te zetten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit geldt ook voor de Marnix Academie. Daartoe is – in nauwe samenwerking met studenten en docenten – een plan Kwaliteitsafspraken opgesteld.

Goedkeuring OCW

Het advies van het NVAO-panel is inmiddels overgenomen door de minister van OCW en daarmee ook de bekostiging.

Lees hier het volledige Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024.

Meer informatie

Heeft u vragen over de projecten van de Kwaliteitsafspraken van de Marnix Academie? Stuur dan een e-mail naar Marjolijn Peltenburg (m.peltenburg@hsmarnix.nl)