Onderzoek » Project nieuwkomers

Project nieuwkomers

De Marnix Academie ziet het, vanuit haar missie en visie op onderwijs en samenleving, als een duidelijke opdracht om aandacht te schenken aan het onderwijs aan nieuwkomers. Voor elk kind tussen 5 en 18 jaar die in Nederland woonachtig is, geldt de leerplicht. Kinderen zonder verblijfsdocument hebben recht op zorg en onderwijs. Basisscholen kunnen dus van de een op de andere dag worden geconfronteerd met nieuwkomers in de klas. Voor inhoudelijke ondersteuning zijn ze afhankelijk van onderwijsinstellingen. De Marnix Academie ondersteunt basisscholen, studenten en eigen medewerkers. Verder wil zij werk maken van verspreiding van kennis en ervaring, door studiedagen, intervisie en webpublicaties.

Om slagvaardigheid te creëren, wordt gewerkt met een kleinschalige ‘taskforce nieuwkomers’ die verantwoordelijk is voor het totale project nieuwkomers.
Er zijn zeven subprojecten:

Meer informatie
Wil je je meer verdiepen in onderwijs aan nieuwkomers? Je kunt hier terecht voor literatuur, good practices, lesmateriaal en nuttige websites.