Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Bachelorstudenten heel tevreden

Net als de voorgaande jaren zijn onze bachelorstudenten tevreden over hun studie. De scores liggen boven het landelijk gemiddelde in het hbo. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Bachelorstudenten heel tevreden

Op de meeste thema’s die in de enquête aan de orde kwamen, scoren zowel de voltijd- als de deeltijdstudenten, boven de 3,5 (op een schaal van 1-5). Ook in de benchmark zien we dat de bacheloropleiding van de Marnix Academie het goed doet en bij de top hoort van alle 25 pabo’s. De deeltijdopleiding van de Marnix Academie wordt dit jaar zelfs als een van de beste pabo’s beoordeeld.

Voltijd
De voltijdstudenten zijn het meest tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de stage-ervaring (o.m. begeleiding in de stage en de aansluiting bij het overige onderwijs). Deze thema’s scoren een 4 of hoger. Alleen het thema studielast ligt net als vorig jaar iets onder het landelijk gemiddelde (3,3). Het gaat dan om de spreiding van de studielast over het studiejaar, de haalbaarheid van deadlines etc. Dit onderwerp zal in de komende tijd verder geanalyseerd worden en gekeken in hoeverre dit verbeterd kan worden.
Op de ultimate question ‘Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?’, scoort de voltijd met een 4,4 net als vorig jaar boven het landelijk gemiddelde (3,9). Dat betekent dat 89% van de Marnix studenten de opleiding aanraadt aan anderen. Slechts twee andere pabo’s haalden hierbij een hoger cijfer.

Deeltijd
Diezelfde vraag leverde bij de deeltijdstudenten zelfs een 4,7 op. Maar liefst 95% zou de opleiding aanraden aan anderen! De deeltijdstudenten zijn vooral tevreden over de aansluiting bij de beroepspraktijk, de docenten, inhoud van de opleiding, uitdagend onderwijs, studiebegeleiding, stage ervaring, studiefaciliteiten en kwaliteitszorg. 

Trots
De Marnix Academie is trots op deze uitkomst. De resultaten worden verder geanalyseerd en gebruikt als input voor de jaarplannen voor volgend jaar.

Respons
De NSE werd in de eerste maanden 2018 afgenomen onder studenten van hogescholen en universiteiten. De respons was ook dit keer hoog. Van de Marnix Academie vulden 618 bachelorstudenten (51%) de online enquête in. De respons ligt boven de landelijke respons van alle studenten uit het hoger onderwijs. Onze studenten tonen hiermee, evenals voorgaande jaren, een grote betrokkenheid bij de Marnix Academie.