Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Tevredenheid Marnix-studenten weer gestegen

18 mei 2017 nieuws NSE, Kwaliteit

Nog meer dan in de voorgaande jaren zijn onze bachelorstudenten tevreden over hun studie. De scores liggen boven het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Van de voltijdstudenten zou 90% de opleiding aan anderen aanraden. Van de deeltijdstudenten zou zelfs 97% dat doen.

Tevredenheid Marnix-studenten weer gestegen

Op vrijwel alle thema’s die in de enquête aan de orde kwamen, scoren zowel de voltijd- als de deeltijdstudenten, boven de 3,5 (op een schaal van 1-5). Ook in de benchmark zien we dat de bacheloropleiding van de Marnix Academie het goed doet en hoger scoort dan het gemiddelde van alle 25 pabo’s.

Voltijd
De voltijdstudenten zijn dit jaar met name tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de stage ervaring (o.m. begeleiding in de stage en de aansluiting bij het overige onderwijs). Deze thema’s scoren een 4 of hoger. Alleen het thema studielast ligt iets onder het landelijk gemiddelde (3,3). Het gaat dan om de spreiding van de studielast over het studiejaar, de haalbaarheid van deadlines, etc. Dit onderwerp zal in de komende tijd nader geanalyseerd worden en er wordt bekeken in hoeverre we dit kunnen verbeteren.
Op de ultimate question ‘Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?’, scoort de voltijd met een 4,4 boven het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat 90% van de Marnix-studenten de opleiding aanraadt aan anderen. Slechts twee andere pabo’s haalden hierbij een hoger cijfer.

Deeltijd
Diezelfde vraag leverde bij de deeltijdstudenten zelfs een 4,7 op. Maar liefst 97% zou de opleiding dus aanraden aan anderen! De deeltijdstudenten zijn vooral tevreden over de aansluiting bij de beroepspraktijk, de docenten, inhoud van de opleiding, uitdagend onderwijs, studiebegeleiding, studiefaciliteiten en kwaliteitszorg. 

Trots
De Marnix Academie is trots op dit resultaat. Er is heel duidelijk een stijgende lijn te zien als het gaat om de tevredenheid van onze studenten. De resultaten worden verder geanalyseerd en gebruikt als input voor de jaarplannen voor volgend jaar.

Respons
De NSE werd in de eerste maanden 2017 afgenomen onder studenten van hogescholen en universiteiten. De respons was ook dit keer hoog. Van de Marnix Academie vulden 636 bachelorstudenten (52%) de online enquête in. De respons ligt boven de landelijke respons van alle studenten uit het hoger onderwijs. Onze studenten tonen hiermee, evenals voorgaande jaren, een grote betrokkenheid bij de Marnix Academie.