Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Partnerscholen geven de Marnix een 7,5

Partnerscholen geven de Marnix Academie het rapportcijfer 7,5. Ze zijn over het algemeen tevreden. De resultaten uit het werkveldonderzoek dat in het voorjaar van 2016 is gehouden onder alle partnerscholen zijn over de hele linie vergelijkbaar ten opzichte van de twee vorige metingen in 2011 en 2014.

Partnerscholen geven de Marnix een 7,5

Het Hbo-niveau van de opleiding is dik in orde (score 4,4 op 5 puntschaal). Verreweg de meeste partnerscholen (84%) geven aan dat de geformuleerde competenties bijdragen aan het bereiken van de voor het beroep vereiste startbekwaamheden, de opleiding is voldoende actueel (4,2) en de opleiding sluit aan op de werkzaamheden in de beroepspraktijk (4,0). Een stabiel goede mate van tevredenheid zien we met betrekking tot de betrokkenheid van de scholen bij onderwijsvernieuwingen van de Marnix Academie (3,7), de bijdrage van de Marnix aan vernieuwend onderwijs (4,0) en het opleiden van startbekwame leerkrachten (4,2).

Studenten doen het goed
De meeste partnerscholen (bijna 94%) vinden dat de studenten van de Marnix Academie goed functioneren binnen het team van de school. De studenten leveren een onderwijsinhoudelijke bijdrage aan de school (3,9). De afgestudeerde van de Marnix Academie is in staat om een bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling vanuit de profilering in het vierde jaar (4,0), om kinderen 21e eeuwse vaardigheden te laten ontwikkelen (3,9) en vorm te geven aan passend onderwijs (3,9).

Begeleiding door partnerschool
Ook over de eigen rol binnen het partnerschap zijn de partnerscholen tevreden. De scholen bieden naar eigen zeggen voldoende mogelijkheden voor de studenten om hun leerdoelen te behalen (4,5) en de gestelde competenties te realiseren (4,4). De begeleiding vanuit de partnerschool ondersteunt de beroepsontwikkeling van de student (4,4).

Aandachtspunten
Een aandachtspunt is de mate waarin de Marnix Academie zijn levensbeschouwelijke visie en missie uitdraagt (score 3,4). Deze lage score zagen we ook in de voorgaande metingen in 2011 en 2014.
Op het gebied van duurzaamheid vinden de partnerscholen dat er nog wel wat te winnen is. Aan studenten is maar matig merkbaar dat de Marnix Academie aandacht heeft voor duurzaam onderwijs binnen de organisatie (score 3,2) en binnen het opleidingsprogramma (score 3,3 ).

De informatievoorziening vanuit de Marnix Academie verdient blijvende aandacht. De digitale informatieverstrekking met betrekking het praktijkleren is in 2015-2016 veranderd (van studieroute in Marnixnet naar studieobject in de portal). Er is een daling te zien in de mate waarin deze digitale informatieverstrekking toereikend is (respectievelijk 4,2 –  3,8 – 3,7).
De nieuwe digitale nieuwsbrief vinden partnerscholen informatief (3,9). Deze krijgt hetzelfde oordeel als diens papieren voorganger de Marnix Mix.

Respons
Ruim de helft van de partnerscholen heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. De interne coördinatoren opleiding (ico’s) die hier tijd aan besteed hebben, danken we daarvoor hartelijk!